Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten la COUR (DORNONVILLE de la COUR)" af L. F. la Cour, 1917

Bogen indledes med:

Naar jeg har ønsket, at denne Bog tilegnes Mindet om de to kære Slægtninge, hvis Navne er skrevet paa foregaaende Blad og som repræsenterer henholdsvis den ældre og yngre Linie af vor Slægt, grunder jeg det i den dybe Interesse, disse to Mænd nærede overfor alle, der bar Navnet la Cour.

Deres store Slægtsfølelse viste sig første Gang, da min afdøde Broder J. C. la Cour bekostede Stamtavle over den danske Linie af Slægten la Cour (København 1877), idet han formaaede sin Svigerfader Fr. Barfod til at uddrage og udarbejde af Biografien over Lauritz Ulrik la Cour og Ellen Kirstine Poulsen Meddelelser om de enkelte Slægtsmedlemmer, — anden Gang, da de begge med lige stor Interesse indbød til og ordnede det store og smukke Slægtmøde paa Himmelbjærget d. 9. Juni 1882. Tredie Gang gav Slægtsinteressen sig til Kende, da Købmand Carl la Cour i Odense ved Testamente af 10. Juli 1886 oprettede et Legat for Enker og ugifte Kvinder i Odense og Svendborg med Fortrinsret for hans og hans Hustrus Slægt.

Dog er det ikke blot disse to, der tydeligt har lagt deres Slægtskærlighed for Dagen, men flere andre har paa den ene eller anden Maade vist, at Slægtfølelsen er levende hos dem. Fjærde Gang, Interessen for vor Slægt satte Frugt, var, da min Søster Jenny la Cour paa Veumhus opfordrede vor Søstersøn, nuværende Amtslæge Janus la Cour i Svendborg, der stammer ned baade fra den ældre og yngre Linie, til i korte Træk at supplere Barfods Arbejde i den lille Bog Slægten la Cour 1877—1902 (København 1903) med den interessante Stamtavle over de 6 Slægtled og bekostede dette Arbejde. Den femte Gang gav Slægtsfølelsen sig et stærkt og smukt Udslag, da min Brodersøn, Redaktør J. C. B. la Cour i Lyngby, i 1913 indbød til Oprettelsen af et Slægtsfond og Dannelsen af Foreningen „Slægten la Cour”, for hvilken Oberst Victor la Cour enstemmig blev valgt til Formand.

Da Slægtforeningens Bestyrelse tænkte paa at indbyde til det andet store Slægtmøde, der skulde holdes paa „Ørnereden“ ved Aarhus i Juni 1916 i Anledning af 200-Aarsdagen for vor Stamfaders Fødsel (22. Februar 1716), skete der ogsaa Henvendelse til mig om at tage Del i Ordningen deraf. Af mange forskellige Grunde blev Slægtmødet dog opgivet foreløbig, idet man ansaa det for rigtigst at udskyde det, til den ulykkelige Verdenskrig var afsluttet og lysere Tider indtraadt. Imidlertid medførte de foreløbige Arbejder med Tilrettelægningen af Slægtmødet, at jeg fattede det Ønske at faa samlet og udgivet en ny fuldstændig Stamtavle, hvorfor jeg henvendte mig til en anden Brodersøn, Akademifuldmægtig, cand. mag. L. F. la Cour i Sorø, der beredvillig gik ind paa at udføre det dermed forbundne, ret omfattende Arbejde, idet han dog foreslog, at Værket skulde forme sig som en Slægtebog og bringe Billeder af saa vidt mulig alle afdøde og nulevende Bærere af Navnet la Cour, hvad jeg godt kunde billige. Og saaledes er den foreliggende Bog fremstaaet.

Jeg kan ikke slutte disse Linier uden at tænke paa Guds vidunderlige, kærlige Styrelse med Slægten la Cour, at den har fundet saa mange udmærkede Kvinder i gode danske Slægter, som i deres Egenskab af Hustruer og Mødre har opfostret Sønner og Døtre, der som Regel har gjort la Cour-Navnet Ære og har gjort det anset og afholdt. Men derfor vil og maa vi takke den Gud, der er alle gode Gavers Giver.

           Holmegaard d. 1. September 1917.

                                                                     Eders hengivne Slægtning

                                                                             P. H. LA COUR

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.