Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over ANDERS COLDING's SLÆGT fra Skrave" af R. Volf, 1917

Peter Rudolf Wolf (1838-1926) kom til verden i Naur Præstegård ved Holstebro som søn af sognepræsten. Han gik selv præstevejen, blev dr. theol og virkede ved flere menigheder.

Han har medvirket ved udgivelse af nogle få slægtsbøger bl.a.: "Stamtavle over Anders Coldings Slægt fra Skrave. Som Bilag Oversigter over Slægterne : 1. Busch. 2. la Cour. 3. Fønss. 4. Groot. 5. Haastrup. 6. Hee. 7. Helm. 8. Krag. 9. Lindegaard. 10. Meldal. 11. Rohde. 12. Saabye. 13. Steenstrup. 14. Svitzer. 15. Trolle. 16. Volf".

2. udgave fra 1917 indledes med disse forord:

Denne Stamtavle udgives som Manuskript, fordi jeg har savnet Tid og Lejlighed til at bearbejde den videnskabeligt fuldstændig. Men jeg har medtaget alt, hvad jeg antog, der vilde interessere Familien, og hvad Bilagene angaar, har jeg forøvrigt i dem kun givet korte Oversigter over de indgiftede Slægter for at vise deres Oprindelse. Jeg har udarbejdet udførligst Oversigter over dem, som vi ere komne i nærmest Berøring med, navnlig Groot, Helm, Svitzer og Trolle. Jeg bemærker udtrykkeligt, at det ikke er Hensigten med Bilagene at levere fuldstændige Slægtregistre, i Tidens Løb bliver en Slægt saa forgrenet, at de fleste af dens Medlemmer ikke kende hverandre af Navn. Det vilde være en Lettelse, om hver Familie holdt sit Slægtregister i Orden, f. Ex. ved at indskrive ethvert Barns Fødsel, Daab, Vielser og Begravelser, i en Familie-Bibel. Ved en Del af de ældste og ældre i Slægten har jeg meddelt Deres FADDERE, fordi det ofte er af Interesse ved at vise, hvem Slægten har holdt Omgang med. Men jeg har ikke gennemført dette for ikke at gøre Bogen for dyr.

Af trykte Hjælpekilder nævnes: D. b. Lex. - Dansk biografisk Lex. ved Bricka; D. Adelslex.; Lampe, Bergens Præstehistorie; Viberg Præstehistorie og Elvius’ Forts.; Stamtavler over Slægterne Bojesen, Borgen, la Cour (ved Fr. Barfoed), Bendz (ved Hunderup), Friis; Wolf; Vahls Slægtebog. Selmer nekrol. Saml.; Pastor John Hansens interessante Skildringer af Konsistorialr. Colding i Gislev i Kirkehist. Samling IV, 4. Min Moster Fru Justesen i Horsens efterlod sig en Række skrevne Stamtavler over Slægt og Venner, som yde en Del Bidrag, uden dog at være fuldstændige eller nøjagtige.

Stor Hjælp har jeg haft af den overordentlig velvillige Bistand af LANDSARKIVERNE og Lengnicks Kirkebogsudtog i Rigsarkivet, saavel som af de mange Bidrag, som saa redebon ere sendte af nære og fjerne Slægtninge, som jeg herved bringer min Tak. Jeg vil være taknemlig for fremtidige Meddelelser om Fødsler, Vielser og Dødsfald, om Mangler eller Fejl, som kunne yde Bidrag til et Tillæg ad Aare. Enkelte Gaader ville maaske aldrig kunne løses paa Grund af de ældste Kirkebøgers Ufuldstændighed.

Forkortelser: f. født, d. døbt, fr. fremstillet i Kirken, f død, f sp. død spæd, b. begravet, g. m. gift med, E. Enke, S Søn, D. Datter, St. Student, K. Kandidat, Sgp. Sognepræst, o. ordineret. Stb. henviser til Konsistorialr. Colding og Hustrues efterladte Stambøger. Af deres Børn findes kun Billeder af Sønnen, Provst Hans Erik C. i Odense, litogr., Døtrene Elise Wedege, Ulrikke Trolle, Line Justesen og Dr. Jens Chr. Colding. som her ere gengivne, tilligemed et Billede af min afdøde Søster og det ældste Billede, der haves af Slægten Lindegaard.

I denne 2. Udg. er indført de i Tillæget 1907 opførte Rettelser.

                                                                                         UDG.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I 1929 fik sønnen Johannes Wolf udgivet en opdateret udgave: "Anders Coldings' Slægt fra Skrave". Du kan læse om denne via dette link.