Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien CARSTENS" af S. Carstens, 1901

Sophus Marius Carstens (1864-1941) blev født i Ærøskøbing som søn af en landfoged og justitsråd. I kirkebogen ved hans død i Holstebro er han nævnt som politifuldmægtig.

I 1901 skrev han "Stamtavle over Familien Carstens 3die Udgave". Bogen indledes med:

For tredie Gang er vor Stamtavle gennemset og denne Gang stærkt forøget. Angaaende dens Tilblivelse henviser jeg til Bemærkningerne i Udgaven af 1892. Særlig Tak skyldes Præsterne i Sønderborg, Flensborg, Tønder, Husum, Haderslev, Wesselburen o. fl. a.; Borgmestrene i Slesvig, Flensborg, Haderslev, Tønder og Sønderborg; Universiteterne i Kiel, Heidelberg, Jena og Gottingen; den kgl. preussiske Regering i Slesvig; Provinsarkivet i Odense samt en Del af Familiens nulevende Medlemmer. Samtidig er benyttet saa megen Literatur, som har staaet til min Raadighed, navnlig Personalhistorisk Tidsskrift, Bricka’s biografiske Lexikon, K. L. Fernow: Carstens Leben u. Werke (1806); A. Sachs: A. J. Carstens Jugend und Lehrjahre (1881) samt Friseren Bende Bendsens haandskrevne Dagbøger, som velvilligst have været mig udlaante.

Imidlertid staar der, trods al anvendt Flid, endnu mangt og meget tilbage, baade at rette og at tilføje. Det er jo saa, at det ikke er saa let, som det maaske ser ud til, at samle en Stamtavle; i hvert Fald er der alene for mit personlige Vedkommende i dette lille Hæfte nedlagt rigeligt 20 Aars jævnt Samlerarbejde.

Jeg knytter atter denne Gang det Haab til mit Arbejde, at det hos de Familiemedlemmer, som maatte faa det i Hænde, maa vække lidt Interesse for de fremfarne Slægter.

Jeg havde ønsket at kunne pryde dette Hæfte med Portræter af flere af de ældre Medlemmer, men denne Tanke maatte opgives, indtil det maaske en Gang kan lykkes at faa Familien til at støtte denne Sag.

Endnu en Bemærkning: Navnet er stedse bleven stavet med et langt s; typografiske Hensyn har forhindret, at det blev gennemført denne Gang. Dette lange s har sin Betydning, da der findes en anden Familie Carstens med kort s.

Odense, i Oktober 1901.

                                                                    S. CARSTENS

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link