Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Om Rigsraad NIELS CLEMENTSSØN til Avsbjerg og hans Børn" af V. Secher og A. Thiset, 1886-88

Vilhelm Adolph Secher (1851-1918) kom til verden i præstegården i Store Brøndum, Aalborg amt som søn af sognepræsten. Han tog juridisk embedseksamen og skrev senere doktordisputats: "Om Vitterlighed og Vidnebevis i den ældre danske Proces". Ved siden af et omfattende forfatterskab inden for retshistorie blev han kendt som en fremsynet arkivmand. I en periode var han chef for Provinsarkivet for Sjælland, og fra 1903-1914 var han Danmarks rigsarkivar.

Anders Thiset (1850-1917) blev født i København som søn af en kvartermester. Han fik ikke nogen akademisk uddannelse, men blev en meget anerkendt geneolog, der især beskæftigede sig med adelens forhold. Han beklædte stillinger som assistent ved Gehejmearkivet og senere arkivsekretær i Rigsarkivet og var i spil som mulig rigsarkivar, da denne stilling skulle besættes i 1903. Stillingen gik som nævnt til V. A. Secher, og deres forhold forbitredes.

Deres fælles artikel: "Om Rigsraad Niels Clementssøn til Avnsbjerg og hans Børn" blev i 1886-88 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 143-251.

I 2006 fik Claus C. Madsen optaget en artikel "Rigsråd Niels Clementsen - kongens forlængede arm" i "Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred". Arkivthy har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.