Johan Albert Bayer (1864-1925) kom til verden i Rudkøbing som søn af en toldfuldmægtig. Han kom i lære som boghandler og overtog som 25-årig en boghandel i Aarhus. Samtidig påbegyndte han en forlagsvirksomhed.

I 1912 udgav han: "Slægten Bayer : Biografisk Slægtsregister over Blomstermaler Johann Christoph Bayer's Efterkommere". Bogen indledes med:

FORORD

 

Paa dette Slægtregister har jeg arbejdet i mange Aar med lange Afbrydelser.

Min Interesse for min Faders Slægt vaktes, mens jeg endnu var en ganske ung Mand, af en Del Familieoptegnelser i en gammel Slægts-Bibel. Optegnelserne hidrørte fra Stamfaderens næstældste Søn, Cancelliraad Christian Frederik Bayer, og Bibelen fandtes hos dennes yngste Søn, Ingeniør, Hotelejer Carl Bayer i København, fra hvem den senere er gaaet i Arv til Datteren, Fru Anna Thiele.

Fra denne Bibel har jeg hentet mange Oplysninger Slægten vedrørende og takker herved for dem.

Senere udvidedes min Viden om Slægten meget gennem Samtaler med mine Farbrødre, Kammerassessor J. T. Bayer og Etatsraad Carl Bayer, som begge opmuntrede mig stærkt til at indsamle Materiale. De er begge døde, og jeg bevarer dem i kærlig Erindring.

En særlig Tak for fortrinlig Hjælp skylder jeg Hr. Klokker ved Andreaskirken i København K. G. Ochsner, hvis interessante og grundige Slægtsoptegnelser venligst har været mig overladte til Gennemlæsning og Uddrag, og Slægtens to Ældste, d’Hrr. cand. phil. Carl Bayer, København, og Rentier V. V. Hertz sen., Randers, for mange interessante og vejledende Breve.

For de Oplysninger, jeg bringer om Stamfaderens kunstneriske Virke, maa jeg takke Kunsthistorikeren Hr. Museumsdirektør Karl Madsen; de hidrører fra en Afhandling af ham om »Den kgl. Porcellænsfabrik« i Tidsskrift for Kunstindustri.

Til Slutning takker jeg alle Slægtens Medlemmer, som har hjulpet mig og velvilligt sendt mig Oplysninger og Svar paa mine mange Forespørgsler. Det skulde glæde mig meget, om de maatte finde, at det foreliggende Resultat er det store Arbejde værd.

 

         Aarhus, i Januar 1912.

                                                                                     Albert Bayer

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.