Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægttavle over Slægten BOJESEN" af Magnus Bojesen, 1911

Magnus Bojesen (1871-1945) kom til verden på "Højgaard" i Øster Starup sogn ved Vejle som søn af proprietæren. Han omtaler sig selv på bogens side 45.

I 1911 fik han udgivet "Slægttavle over Slægten Bojesen", som han indleder med: 

Slægten Bojesen fra Jerpsted har tidligere været gjort til Genstand for genealogisk Behandling, dels i Giessings Jubellærere under Slægten Lemming, dels i Kaptajn Lengnicks Stamtavler over Familierne Bojesen og Bruun og sidst i Dr. Rasmus Bojesens Stamtavle af 1870. Efter den Tid er der, mig bekendt, ikke andre, der har givet sig af med Slægtsforskninger end min afdøde Fader, Kaptajn Hakon Bojesen og min Broder, Forstkandidat Hilmar Bojesen, som dog begge har været forhindrede i at fuldføre noget Arbejde.

For et Aars Tid siden besluttede jeg mig da til at søge Stamtavlen kompletteret, idet jeg herved gik ud fra Dr. Rasmus Bojesens ovennævnte Værk. Det viste sig imidlertid øjeblikkelig, at den Plan, hvorefter Dr. Bojesen havde anlagt sit Værk, nemlig omfattende alle Slægtens Forgreninger, ogsaa paa Spindesiden, var aldeles uigennemførlig. Saa stor Interesse nogle af disse Slægtskabsforbindelser ogsaa kan have, har jeg derfor uden Betænkning skaaret dem væk og har indskrænket mig til at komplettere Mandslinierne.

Det blev mig imidlertid hurtigt klart, i hvor betydelig en Grad Tavlen vilde vinde i Interesse, saafremt den ikke som Dr. Bojesens Tavle nøjedes med at nævne Fødsels- og Dødsdato samt Livs-Stilling, men tillige medtog de vigtigste Data af Vedkommendes Levnedsløb.

Jeg har bragt denne Tanke til Udførelse, idet jeg dels direkte fra Vedkommende selv, dels fra forskellige andre Kilder har indhentet talrige supplerende Oplysninger, som jeg herved forelægger Slægtens Medlemmer.

Ved Udarbejdelsen har det været mig til særdeles stor Lettelse, at en saa betydelig Del af Slægtens Medlemmer dels har været Embedsmænd eller Officerer, dels er i Besiddelse af akademiske Grader eller har været Elever fra Sorø Akademi, idet der for alle saadanne Per­soners Vedkommende foreligger righoldige og let tilgængelige Oplysninger i de forskellige biografiske Haandbøger.

Under Udarbejdelsen opstod tillige det Ønske hos mig at skaffe fuldstændigere Oplysninger end hidtil har foreligget om Slægtens første Led og dens Afstamning fra den Kollundske Slægt Boysen, samt om dens første Stamfader, som efter Familietraditionen jo skal have været Livkusk hos Kong Christiern II. Der vil angaaende dette Spørgsmaal forefindes en Del nye Oplysninger.

Slægten, som her foreligger i samlet Oversigt, hører vel ikke til dem, der med dybe Træk har indristet sit Navn paa Historiens Tavler, men den afgiver — navnlig i sine ældre Slægtled og disses Familieforbindelser — et typisk Eksempel paa en gammel dansk, vel afgrænset, Embedsmands- og Officersslægt, en af disse Slægter, hvis, gennem Generationer udviklede, sikre Traditioner i saa høj Grad — i det mindste tidligere — har præget vor Embedsstand til Gavn og Hæder for det Fædreland, som de har tjent.

Slægttavlen er nu i det væsentlige bragt i Overensstemmelse med de Principper, som anvendes i de nyere Genealogier; saaledes er de indgifte Medlemmers Ascendens medtagen mere eller mindre fuldstændig, ligesom ogsaa andre Slægtskabsforbindelser af mere end almindelig Interesse er medtagne, — og idet jeg herved overgiver mit Arbejde til velvillig Bedømmelse, udtaler jeg samtidig det Haab, at et eller andet Medlem af Slægten senere vil tage Sagen op til fornyet Behandling og til Lukning af de forskellige Huller, som endnu hist og her forefindes.

Til Slut beder jeg enhver, som venlig har ydet mig Assistance ved at meddele mig Oplysninger, modtage min bedste Tak herfor. En særlig Tak bringes til Hr. Dr. Søren Boe Bojesen, Hr. Pastor Th. Jørgensen i Døstrup og Hr. Overretssagfører Paul Hennings, Kjøbenhavn, samt ikke mindst til Bestyrelsen for Justitsraad S. A. Bojesens Legat med Tillægslegat, som saa beredvillig har understøttet denne Udgivelse af Tavlen.

 

                 København i Sommeren 1909.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.