Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobés arbejde med von Berger blev først udgivet efter hand død. Bogen indledes med forlæggerens forord:

FORORD


l Foraaret 1950 traf Dr. phil. Louis Bobé Aftale med mig om Udgivelsen af det foreliggende Skrift som en Julehilsen fra Forlaget til dets Venner.

Trods sin Sygdom, naaede Dr. Bobé dog at fuldende Manuskriptet inden sin Død. Det behandler en Slægt, han altid har omfattet med en særlig Interesse og som for mig har personlig Betydning. Det er mig derfor en Glæde nu at kunne udsende dette lille Skrift, som er Dr. phil. Louis Bobés sidste Arbejde.

Jeg har nu ønsket at sætte et litterært Minde for den rigsadlede og i dansk Adel optagne Familie von Berger. Den indkaldtes o. 1750 til Danmark af Grev J. H. E. Bernstorff og dennes Brodersøn, Grev A. P. Bernstorff, hvilke begge Familien stod nær. Efter hundred Aars Forløb uddøde Slægten von Berger herhjemme i Navnet. I sit nye Hjemland fortjener den at mindes ved sin Indsats i Lægekunsten og i Filosofien som ogsaa ved at have indtaget høje Stillinger i den danske Hær.

Dr. phil. Albert Fabritius har vist mig den Venlighed at gennemgaa Arbejdet i Korrekturen.

 

    December 1951.
                                                                                                                   Arthur Jensen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.