Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

I 1939 færdiggjorde han sit arbejde: "Stamtavler over Slægten Benzon". Bogen indledes med:

FORORD

 

Interessen for Slægten har altid været levende i vor Familie; min afdøde Fader førte saaledes omhyggeligt Stamtavle, og dette i Forbindelse med de mange efterladte Familiedokumenter har tilskyndet mig til at foranledige Slægtens fuldstændige Stamtavle udarbejdet og optaget i Danmarks Adels Aarbog for 1937, hvoraf nærværende er Særtryk.

Oprigtig Tak bringer jeg kgl. Ordenshistoriograf, Dr. phil. Louis Bobé, som med aldrig svigtende Interesse og Omhu har udarbejdet Stamtavlen.

Jeg takker ogsaa Kaptajn, Kammerjunker Axel Pontoppidan for elskværdig og udmærket Bistand ved Fremskaffelse af flere af de i dette Særtryk gengivne Billeder af gamle Slægtsgaarde.

Ved Revisionen af Stamtavlen blev Skiftet efter Raadmand i Randers Hans Bendtzøn († 1622) fundet i Landsarkivet i Viborg. Da Indholdet af dette Aktstykke er oplysende for Slægtens Vilkaar og Virke omkring Aar 1600, er det i Facsimile optaget i nærværende Særtryk, ledsaget af en Transskription. — Stamtavlen er tillige forsynet med en Række Gengivelser af Gravskrifter og Mindetavler.

Slægtens Besiddelser gennem Tiderne har, som det fremgaar af en Fortegnelse sidst i Bogen, været endog meget betydelige, saaledes at de gengivne Billeders Antal staar i ringe Forhold til Besiddelsernes Omfang.

Endelig takker jeg enhver, der ved Fremskaffelse af Oplysninger og Familieportrætter har vist nærværende Arbejde Interesse.

 

      1, Heslegaardsvej, Hellerup i September 1937.

                                                                                                            Aage von Benzon.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link