Aage Friis (1870-1949) var født i Halskov som søn af en ordineret kateket og førstelærer. Som 20-årig blev han student og 6 år senere fik han magisterkonferens, hvorefter han begyndte sit videnskabelige arbejde om A. P. Bernstorffs breve og dokumenter, som han opsporede på rejser i Tyskland. I 1899 blev han dr. phil. på en afhandling om Andreas Peter Bernstorff og Ove Høegh Guldberg. Han var medudgiver af Det danske Folks Historie i 8 bind, og ses fra 1913 som professor ved Københavns Universitet - og rektor 1932-33.

I 1903 og 1919 udkom i 2 bind: "Bernstorfferne og Danmark : Bidrag til den danske Stats politiske og kulturelle Udviklingshistorie 1750-1835". Bogværket afsluttes med et fyldigt navneregister for begge bind og indledes med: 

FORORD.

 

Det historiske Arbejde, hvis første Bind her forelægges, er et Forsøg paa at løse en dobbelt Opgave: at fortælle den bernstorffske Families Historie igennem de tre Slægtled i hvilke den var knyttet til dansk Statstjeneste, og at skildre den Vekselvirkning mellem Dansk og Tysk der danner Forudsætning og Baggrund for Slægtens Virksomhed i Danmark.

I den Gæringsproces, som den danske Stat gennemgik fra Midten af det 18. Aarhundrede, da dansk og tysk Nationalitet og Kultur stod i harmonisk Forbindelse, til efter 1830, da Bruddet mellem dem havde fundet Sted, spillede den holstenske og den indvandrede tyske Adel en Hovedrolle. Men indenfor denne Adel indtog Bernstorfferne en ledende Stilling, lige fra Johan Hartvig Ernst Bernstorff i Aaret 1751 blev dansk Statsminister, indtil kort før Andreas Peter Bernstorffs Sønner i Aaret 1835 døde.

Slægtens Historie i denne Periode rummer alle Hovedpunkter af Forholdet mellem Dansk og Tysk. Dens Statsmandsgærning staar i Forhold til alle politiske Afgørelser; Livet i de bernstorffske Kredse indeholder de Kulturelementer der har Betydning for den folkelige Vekselvirkning; Slægtens Mænd og Kvinder er i Fortrin som i Mangler Typer paa den hele Kreds, deres aandelige Udvikling og daglige Liv afspejler hele Periodens. Intet væsentligt Led i det betydningsfulde nationale Sammenspil falder udenfor en Beretning om Bernstorffernes Forhold til Danmark. Med dennes Historie som Udgangspunkt naar man lettest til Klarhed over, hvad hine Kredses virkelige Indsats har været i vort Folks Udvikling. Det er dette Spørgsmaal der her skal søges besvaret.

De sidste Aartier har bragt et stort nyt Stof til Belysning af disse tysk-danske Kredses Historie, Enkeltfremstillinger og Kildesamlinger, i første Række de reventlowske Brevskatte. Til Forfatterens Raadighed har desuden staaet de bernstorffske Familiearkivers Indhold, der belyser Slægtens Liv indtil de mindste Enkeltheder. Den holstenske Adels Imødekommenhed overfor danske Historikere skaber Mulighed for at fremstille hidtil uklare Forhold; det slesvig-holstenske Ridderskabs Arkiv i Itzehoe er saaledes fordomsfrit oplukket for mig til Studium af Ridderskabets Historie i den omhandlede Periode.

Det her foreliggende første Bind er væsentlig af personalhistorisk Indhold og kan, om man vil, betragtes som en Indledning. Det er en Fortælling om Bernstorffernes Liv og Udvikling indtil de tog fast Bolig i Danmark; deres Traditioner og Forudsætninger spiller senere en saa stor Rolle for dem og hele deres Kreds, at det har været nødvendigt at begynde med en udførlig Redegørelse for deres Fortid. Det næste Bind vil omhandle Johan Hartvig Ernst Bernstorffs Betydning for Danmark og Livet i den bernstorffske Kreds i hans Tid.

Samtidig med nærværende Arbejde fremlægges i en Samling „Bernstorffske Papirer“ et Udvalg af de bernstorffske Familiearkivers Indhold, altsaa en Del af det Materiale hvorpaa min Fremstilling beror. Det første Bind, der citeres i Kildehenvisningerne til denne Bog, udkommer om kort Tid. Det indeholder et Udvalg af Breve vekslede i Aarene 1740—1772 mellem Andreas Gottlieb Bernstorff den yngre, Johan Hartvig Ernst Bernstorff og Andreas Peter Bernstorff. I et følgende Bind af de „Bernstorffske Papirer“ vil der blive meddelt en Oversigt over alle de bernstorffske Arkivers Indhold.

Ligesom i 1899, da jeg udgav min Doktordisputats om „Andreas Peter Bernstorff og Ove Høegh Guldberg“, er jeg Tak skyldig til saare mange for hjælpsom Interesse. Jeg skal her kun nævne Klosterprovsten i Preetz Grev Kurt Reventlow, hvis Velvilje har skaffet mig Adgang til Ridderskabets Arkiv, Grev Ulrik Bernstorff-Mylius, Grev Andreas Bernstorff til Wedendorff, Slægtens nuværende Senior, Grev Giinther Bernstorff til Gartow og Grev Hugo Bernstorff-Gyldensteen til Wotersen, der alle utrættelig har staaet mig bi og ydet mig mange Oplysninger.

Naar jeg i de sidste Aar næsten helt har kunnet anvende min Tid til dette store Arbejde, skyldes det den rigelige Understøttelse, som jeg har modtaget fra Staten og fra Carlsbergerfondet. Jeg aflægger min erkendtligste Tak derfor.

 

       Frederiksberg, den 12. November 1903.

                                                                                                              Aage Friis. 

Jeg har scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I. Bind : Slægtens Traditioner og Forudsætninger

II. Bind : Johan Hartvig Ernst Bernstorff i Frederik V's Konseil