Albert Fabritius (1905-1976) var født på Frederiksberg. Han var 28 år, da han blev student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1933 fik han udgivet: "Anders Andersen Borch's Descendenter : Udarbejdet paa Foranledning af Bestyrelsen for Købmand Anders Borch's Familielegat". Bogen indledes med: 

FORORD

 

Roskilde-Slægten Borchs Genealogi er først udredet af F. E. Hundrup i hans 1851 udgivne »Stamtavler over fire Roeskildske Familier Borch, Bruun, Brønniche og Kornerup«, fire Slægter, der, som Hundrup skriver, er »forbundne ved en saadan Mængde Giftermaal, at de næsten maae ansees for een Familie«. Denne Stamtavle udkom i næsten uændret Skikkelse i anden Udgave 1888. Som Supplement var da to Aar i Forvejen udkommet: H. Brønniche: »Tillæg til Hundrups Stamtavler over Familierne Borch og Brünnich eller Brønniche«, og 1910 udgav Johannes Brønniche »Stamtavle over Familierne Brünnich, Brünniche og Brønniche«, hvori Efterkommere efter Agent Søren Borch og Hustru Inger Caroline Brønniche (nærv. Stamtavle Nr. 25) fandt Optagelse som adkomstberettigede til de Brønnich’ske Legater. Endelig skal nævnes N. C. Christensen: »Stamtavle over Købmand i Roskilde Peder Kornerups Efterkommere indtil Begyndelsen af 1913«, hvor ogsaa flere af de paa nærværende Efterslægtstavle optagne Personer forekommer.

Fælles for de nævnte Stamtavler — som har dannet Arbejdsgrundlaget for denne Efterslægtstavle — er, at de ikke bygger paa de officielle Kilder (dog med Undtagelse af Kornerup-Stamtavlen, der anvender saadanne for Vielsernes Vedkommende), saaledes at det har været Forfatterens Opgave at søge opfyldt de Krav, som altid maa stilles til en Stamtavle, og uden hvilke navnlig en Legatstamtavle maa anses for uegnet til sit Formaal — at tjene Bestyrelsen og de berettigede som Bevis for en paastaaet Adkomst.

De i nærværende Arbejde opgivne rent genealogiske Kendsgerninger er følgelig hentede fra Kirkebøgerne eller andre retsgyldige Kilder, forsaavidt disse er tilgængelige i vore Arkiver, for Kirkebøgernes Vedkommende til 1891 incl. De Oplysninger, der falder efter denne Tid, bygger derimod hovedsagelig paa Familiemedlemmernes egne Opgivelser, idet man dog ved at anføre Kirken eller Stedet, hvor den paagældende Begivenhed har fundet Sted, har villet sikre sig, at det fornødne Bevis let vil kunne fremskaffes.

Til Vejledning ved Benyttelsen af Stamtavlen skal anføres angaaende de for Opstillingen til Grund lagte Principper, at Stoffet er ordnet generationsvis, og inden for hver Generation kuldvis, saaledes at Søskende stedse holdes samlede, hvorved der vindes et værdifuldt Overblik over Familiekredsen. Efterslægtstavlens Medlemmer er nummereret fortløbende, og ved Anførelsen af Forældrenes Navne og Løbenummer ovenover det paagældende Kuld og Angivelse af Børnenes Antal, Generationsbetegnelse og Løbenumre under hvert enkelt Ægtepar, er det gjort muligt at følge Afstamningens Forløb saavel frem som tilbage i Tiden. Endelig er Rækkefølgen af Børnene indenfor hvert enkelt Kuld angivet ved Bogstaver, dog saaledes at Halvsøskende har fortløbende Betegnelser (saaledes er eksempelvis Stamfaderens ni Børn af første Ægteskab betegnet med Bogstaverne a—i og hans otte Børn af andet Ægteskab med j—q).

Det skal sluttelig anføres, at det har ligget udenfor Opgaven at bringe Biografier af de enkelte Medlemmer, hvorfor kun de vigtigste Stillinger og Titler er anført; endelig at Dødsaarsagen, hvor denne er fremgaaet af Kirkebogen, er anført i Parentes efter Dødsdatoen.

Eventuelle Rettelser og Tilføjelser modtages med Tak af Legatbestyrelsen, og det anbefales indtrængende Familiemedlemmerne i deres egen og deres Efterslægts Interesse at meddele Legatbestyrelsen de Forandringer, som Tiden maatte medføre.

Med tilladelse fra forfatterens efterladte har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.