Bogen indledes med:

Forord

Da jeg for over 40 år siden gik i gang med at udrede de forskellige danske Blom-slægters oprindelse og udbredelse regnede jeg ikke med, at opgaven ville få det omfang, som det senere viste sig skulle blive tilfældet. Når jeg nu drister mig til at udgive det hidtil indsamlede og bearbejdede materiale fra 25 forskellige slægter, er det ikke for hermed at tilkendegive, at jeg anser arbejdet for afsluttet. Tværtimod føler jeg, at der i flere af slægterne stadig er interessante ”løse ender", der fortjener at blive fulgt op.

Imidlertid må det nu være på tide at få de udarbejdede oversigter kendt i videre kredse, så de muligvis vil kunne inspirere interesserede medlemmer i de enkelte slægter til at bygge videre på det noget skematiske grundlag, der her er skabt.

For overhovedet at gøre udgivelsen af dette store og meget uensartede stof teknisk og økonomisk mulig har jeg valgt at beskrive de enkelte slægter i form af håndskrevne oversigtstavler, hvor kun de allernødvendigste data er taget med.

Et af arbejdets hovedsigter har været at vise udbredelsen af navnet frem til vore dage. Derfor indeholder de fleste af tavlerne næsten udelukkende mandlig descendens. Indgiftede kvinders navne er kun undtagelsesvis medtaget. Som hovedregel er kvinder, der er født Blom, kun anført på tavlerne i de tilfælde, hvor de har ført navnet videre. En lang række personnavne, der af pladshensyn ikke har kunnet indpasses på tavlerne, er blevet indføjet i det alfabetiske register bag i bogen, der således indeholder langt flere navne end selve tavlerne.

Her ved arbejdets afslutning føler jeg trang til at takke de mange navnefæller og genealogisk interesserede kontakter i ind- og udland, som ved besvarelse af mine forespørgsler og udarbejdelse af oversigter har forsynet mig med det nødvendige kildemateriale gennem de mange år.

Sidst, men ikke mindst er jeg megen tak skyldig til den store stab af eksperter på Rigsarkivet, Landsarkiverne og Københavns Stadsarkiv, uden hvis velvillige rådgivning dette arbejde ikke var blevet gennemført.

Sådan som den foreliggende bog er kommet til verden, har det ikke kunnet undgås, at visse misforståelser og unøjagtigheder er kommet med. Jeg vil være meget taknemmelig for at høre herom og for at få tilsendt suppleringer og korrektioner.

Bogen vil kunne erhverves mod dækning af tryknings- og forsendelsesomkostningerne ved direkte henvendelse til forfatteren, så længe oplaget rækker.

 

September 1986

 

                                                                                                    Erik Blom

                                                                                   Helleskrænten 5, 2860 Søborg.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.