Bogen indledes med: 

FORORD

Hermed udsendes den nye Udgave af Stamtavle over Haarslev-Grenen af Slægten Balslev.

I en Indledning har vi ønsket at give noget af de første Slægtleds Historie, før Slægten spaltede sig i de tre Grene, og vi har ønsket at give det væsentlig med de gamles egne Ord, for at de selv i deres gammeldags troskyldige Sprog kan fortælle os om »Slægtens gamle Vej«. — Derefter gives ligesom i Udgaven 1917 en Redegørelse for de tre Slægtsgrene og for de forskellige Grupper indenfor Haarslevgrenen. — Og endelig meddeles et Uddrag af Pastor Sofus Balslevs Tale ved Afsløringen af Mindestenen for Balslev-Slægtens Stamfædre.

Med Hensyn til Stamtavlens Ordning følges samme Princip som i Stamtavlen 1917 med Tillæg; Slægtleddenes Nr. med Romertal, udgaaende fra Anders Rasmussen som I, bibeholdes, og det tilføjede Arabertal angiver Rækkefølgen indenfor det enkelte Slægtled. De fortløbende Nr., som maa forandres i hver ny Udgave, har vi ment at maatte opgive, men i Registret vil, foruden Slægtled og det dertil hørende Nr. ogsaa Sidetallet blive angivet, hvorved Orienteringen formentlig vil blive lettere end i de tidligere Udgaver.

Foruden Oversigtstavlen over Haarslev-Grenen gives ogsaa en Oversigtstavle over hver af de fire Grupper.

Vor Henstilling om at indsende Billeder til Clichering, særlig af Slægtled VIII, samt Fortegnelse over, hvad man maatte ligge inde med af Slægtsminder, er kun delvis bleven fulgt, saa baade Billedstoffet og Fortegnelsen maa blive ufuldstændige.

Vi bringer hermed en hjertelig Tak til alle, der har støttet Udgivelsen af den nye Udgave ved Indsendelse af Oplysninger, Billeder og Pengebeløb.

Ved Indsamlingen til Istandsættelse af det gamle Gravsted paa Haarslev Kirkegaard indkom ialt Kr. 68,15, og Gravstedet er nu sat i Stand. Regnskab og nærmere Redegørelse vil blive tilsendt Bidragyderne.

 

                                                                                                                   U d g i v e r n e.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.