Bogen indledes med: 

FORORD

Denne nye Udgave af «Familien Bonnevie i Danmark og Norge» er ført å jour til 1930—31, idet man ligesom i de tre tidligere Udgaver har søgt at give en Oversigt over samtlige Efterkommere af Familiens i 1714 indvandrede franske Stamfader, Honoré Bonnevie, hvad enten de bærer Bonnevie-Navnet eller ikke. Da Slægten nu er baade stærkt forgrenet og stærkt spredt, er det desværre ikke lykkedes helt at undgaa Lakuner; men naar — som vi haaber — disse hverken er særlig mange eller væsentlige, saa skyldes dette først og fremmest den interesserede og beredvillige Hjælp, vi har modtaget fra et stort Antal af Slægtens ældre og yngre Medlemmer. For denne udtaler vi vor bedste Tak!

De to første Udgaver af Stamtavlen, 1863 og 1886, blev besørget af Pastor Daniel Thrap, som ogsaa udarbejdede dens tredje Udgave, 1900, hvilken daværende Major, senere Oberstløjtnant Frederic Bonnevie udgav. Denne sidste udgav 1915 en Stamtavle over den Falkensteenske Gren af Familien og tog 1927 sammen med Formanden for den danske Slægtsforening, kgl. Pakhusforvalter Asger Bonnevie, Initiativet til nærværende Udgave; ved Frederic Bonnevies Død Aaret efter forelaa hele Manuskriptet til Familiens yngre Generationer ført å jour til 1927. Hans Enke, Fru Anna Bonnevie, f. Mjelve, har senere paa mange Maader medvirket ved Arbejdets Fortsættelse, under hvilket ogsaa Asger Bonnevie er afgaaet ved Døden 1930.

De undertegnede, som under disse Forhold har overtaget Udgivelsen af Stamtavlens fjerde Udgave, har fundet det ønskeligt ikke alene at føre Slægtens yngre Generationer frem til Nutiden, 1930—31, men ogsaa saa vidt muligt at uddybe vort Kendskab til Familiens ældre Generationer. Vi har ogsaa søgt at skaffe Oplysninger angaaende de Slægter, som de ældste Generationer af Bonnevie-Familien ved Ægteskab klev knyttet til, og som utvivlsomt meget væsentlig har bidraget til at skaffe den fast Fod her i Norden. — Vi ønsker at benytte denne Anledning til at rette en Tak for den Hjælp, som er ydet os ved vore Efterforskninger, ikke alene af en Del Slægtsmedlemmer, men ogsaa saavel af Borgermesterkontoret i Antibes som af en Række Arkiver i Danmark og Norge.

Denne Udgave er endvidere blevet udstyret med Billeder fra Slægtens ældre Generationer, ligesom vi for at lette Brugen af Familiebogen har søgt at sammenstille de enkelte Slægtsgrene paa Oversigtstavler. Dette har naturligvis ikke alene repræsenteret et betydeligt Merarbejde for Udgiverne, men ogsaa tynget stærkt paa Budgettet, hvorfor vi har ment at maatte begrænse Antallet af Tavler til de Slægtsgrene, som i Henhold til den før Udgivelsen udsendte Rundskrivelse har givet Udtryk for deres Interesse for dette Arbejde. Interessen har imidlertid været saa stor, at hele vor store Slægt med Undtagelse af et Par mindre Grene er blevet fremstillet paa de vedføjede 11 Oversigtstavler.

Ordningen af Stoffet er noget anderledes end i de tidligere Udgaver; saaledes er de mere udførligt behandlede ældre Generationer samlet i et Afsnit for sig, mens Bogens andet Hovedafsnit bringer de yngre Generationer ordnet i Grene efter Doktor Honoratus Bonnemes Børnebørn; de i disse Generationer indgiftede Personer omtales i et sidste Afsnit i alfabetisk Orden. Ogsaa Betegnelsen af Generationer, ved Bogstaver og Tal, er anderledes end i Slægtsbogens tidligere Udgaver. Nærmere Oplysninger herom findes efter Indholdsfortegnelsen. — Sproget er for de danske Slægtsgrenes Vedkommende Dansk, mens det er Norsk for de norske Grene.

De vigtigste literære Kilder og en Del Literaturhenvisninger er for de ældre Generationers Vedkommende anført ved de enkelte Afsnit. For de yngre Generationer er Literaturhenvisningerne som Regel begrænset til at gælde Slægtsbøger og Bibliografier, som kan give yderligere Oplysninger om vedkommende Person eller Slægtsgren, mens Benyttelsen af den sædvanlige genealogiske og bibliografiske Literatur ikke er angivet.

 

                                                                      December 1931.

                                           KRISTINE BONNEVIE               POUL BONNEVIE 

                                             Dr. philos., Professor.                stud. med. & chir.

                                                        Oslo.                                    København.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.