Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1918 blev han anmodet af direktør Peter de Nully Brown om at udarbejde "Af Slægten Browns Historie". Den indledes med: 

Hensiglen med nærværende Bog har ikke været at skrive Slægten BROWNS Historie i sin Helhed, dertil var Stoffet for overvældende og de Hindringer for store, som Verdenskrigen lagde i Vejen for en mere indgaaende Korrespondance med den over hele Jorden spredte Slægt, men Maalet har været — foruden at give en kort Oversigt over Slægtens Forgreninger i Stamtavleform — mere udførligt at dvæle ved dens ældre Generationer her i Landet. Ogsaa til et saadant Arbejde har Stoffet været rigt, thi de til Danmark indvandrede Brødre var dygtige Mænd, der skabte sig en fremtrædende Position i en Periode, der i meget afspejler sig i den Tid, vi nu gennemlever, da Danmark under Neutralitetens Vinger drev en verdensomspændende Handel. Til Gengæld vil man i Slægtens næste Generationer finde Spor af de haarde Tider, vort Land maatte gennemleve i følgende Perioder, navnlig i de fattige Aar, der fulgte med og efter Krigen med England.

Fra mange Sider baade i og udenfor Slægten er der ydet mig velvillig Bistand under Bogens Udarbejdelse, for hvilken jeg herved tillader mig at bringe min bedste Tak. Jeg skal særlig fremhæve den kyndige og mangeartede Hjælp Hr. cand. theol. ALFRED GOOD under hele Bogens Tilblivelse har ydet; som Descendent af Slægterne DE CONINCK, DUNTZFELT og GOOD, til hvilke Brownernes ældre Generationer var nært knyttede ved Venskabs-Baand, har han fra private Kilder været i Stand til at give mange værdifulde Bidrag til Belysning af de omhandlede Personer. Til Slut maa jeg udtale min erkendtligste Tak til de i Billedfortegnelsen nævnte Ejere af de gamle Slægtsbilleder for Tilladelsen til at lade disse reproducere.

H.-F.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.