Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

Oscar Borgen (1843-1902) var født i Frederiksværk som søn af en forpagter. Han arbejdede inden for forsikringsbranchen, og ved sin død er han nævnt som direktør. 

Den fulde titel er: "Stamtavle over Slægten Borgen (med de deri indgiftede Slægter Kofoed, Esmann, Schønning, Bagger, Bennetzen, Myrthue, Ifversen, Theilgaard. Gøtzsche, Ramsing m.fl.) ved F. E. Hundrup, tidligere Overlærer ved Roskilde Kathedralskole. 3die forøgede Udgave ved Oscar Borgen". 

Bogen afsluttes med et navneregister og indledes med:

Da den af Overlærer Hundrup i Roskilde i Aaret 1851 udarbeidede Stamlavle over Familien Borgen nu, efter omtrent 26 Aars Forløb, paa Grund af de mange i den mellemliggende Tid foregaaede Forandringer ikke mere er tilstrækkelig veiledende, har Undertegnede med Hr. Hundrups godhedsfuldt meddelte Tilladelse besørget nærværende 3die Udgave. — Det er en Selvfølge, at den ældre Udgave i det Hele er lagt til Grund herfor og Rettelser ere kun foretagne, hvor jeg er kommen til Vished om, at den ældre var feilagtig. Det har været mit Formaal at meddele Alt med en saa høi Grad af Nøjagtighed som muligt, og saa godt som Alt hvad der angaar Tiden efter 1851 støtter sig derfor til Meddelelser fra de Paagjældende selv eller deres allernærmeste Slægtninge. Imidlertid maa jeg beklage, at det ikke har kunnet undgaaes, at der adskillige Steder findes Mangler, dels paa Grund af at Sporene ere tabte, dels paa Grund af ufuldstændige Oplysninger fra enkelte af Familiens Medlemmer, til hvem jeg har henvendt mig, og dels paa Grund af den ikke ringe Vanskelighed, der er forbundet med Tilvejebringelsen af slige Oplysninger, naar dette væsentligst maa ske ved Korrespondance.

Sluttelig udtaler jeg min Tak til Enhver, der med Beredvillighed har meddelt mig Oplysninger til Brug ved dette Arbeide og vil være taknemmelig for at modtage Meddelelser om indløbne Urigtigheder til Afbenyttelse ved et eventuelt Tillæg til Stamtavlen.

 

Kjøbenhavn i Juli 1877.

                                                                                Oscar Borgen.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link