Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Nogle Optegnelser om Raadmand i Assens JØRGEN BANG's Efterkommere" af I. W. Hanssen, 1940

Johann Wilhelm Hanssen (1855-1945) kom til verden på Kolkjærgaard ved Aarhus som søn af en proprietær. Han lærte landvæsen og mejeribrug og ses som ejer af mejeri og flere forskellige gårde. Han er indgift i Jørgen Bangs efterslægt. Hand indleder sin bog med:

Under mine Samtaler og Brevvekslinger med de mange forskjellige Mennesker, som jeg ved mit Arbejde med nærvæ­rende Slægtsregister har henvendt mig til, for at søge Oplysninger, er der ofte blevet stillet mig Spørgsmaal om, hvad der var Aarsag til, at jeg nærede den Interesse for Slægten „Bang“, som de mente at have bemærket, og mit Svar paa disse Spørgsmaal var da, at min længst afdøde Hustru, Marie Sophie Bang, hørte til Slægten og nedstammede fra en Familie, som har hjemme paa Vestfyn i Omegnen af Assens—Tommerup. Men Anledningen til, at jeg begyndte paa dette Arbejde, som nu har varet i godt 4 Aar, var, at jeg, der fra Ungdommen af har haft Interesse for Personalhistorie, nu, da jeg var blevet saa gammel, 80 Aar, at jeg ikke længere duede til praktisk Erhvervsarbejde og ofte kom til Esbjerg hos min Søn der, brugte noget af min ledige Tid til Besøg paa Centralbilioteket der, og under disse fik fat i nogle af de gamle „Danske Cancelli Registranter“ fra det 16. Aarhundrede, altsaa i Kongerne Frederik I, Christian III og Frederik II’s Tid, i hvilke adskillige Borgere og Embedsmænd med Navnet „Bang“, navnlig boende i Byerne Assens, Middelfart og Odense, nævnes. Jeg, der ikke tidligere havde haft ret meget Kendskab til min Kones fjernere Slægt, nærmest kun kjendte hendes Forældre og Søskende og enkelte af Farbrødrene og Fastrene, og de sidste nærmest kun af Navn, og derfor ikke vidste noget om Slægtens store Udbredelse i hele Landet, navnlig Vestfyn, tænkte mig da Muligheden af, at min Hustru nedstammede fra en af de i Registranterne nævnte Mænd, og da jeg jo netop savnede et passende Arbejde, som kunde optage mine Tanker og udfylde de mange ledige Timer, jeg nu havde, besluttede jeg at undersøge Forholdet nærmere og eventuelt skrive et Slægtsregister, lidet anende dengang, at det skulde blive saa omfangsrigt, som det nu er blevet og kunde være blevet endnu mere omfattende, hvis jeg vidste, hvorlænge jeg endnu skal leve og havde Mod og Energi nok til at fortsætte og føre alle i Slægten indgiftede Familier ajour; navnlig vilde det have interesseret mig at se, hvorledes Efterkommerne efter flere af den dygtige Niels Christian Bangs (1697—1760) mange Børn bl. a. Familierne Bendz, Grundtvig, Steffens o. fl. i Tidernes Løb havde udviklet sig, men jeg er nu over 85 og vil gerne se en Afslutning paa mit Arbejde, hvorfor jeg nøjes med at fremlægge det hidtil naaede Resultat, forventende, at der mulig kan være en anden, der kunde faa Lyst til at fortsætte og medtage, hvad jeg ikke naaede.

Jeg har aldrig tidligere befattet mig med Skribentvirksomhed af nogen Art og er navnlig i Genealogien kun en Begynder og Dilettant, saa jeg er klar over, at mit Arbejde i flere Retninger vistnok kan kritiseres, men da jeg ejheller udgiver det for andet end det, det er, beder jeg om en skaansom Kritik; jeg har gjort mig Umage for, at de enkelte Personers Navne og Data er blevet saa korrekte som mulig og haaber, at der ikke deri findes ret mange Fejl. Den ældre Del er skrevet paa Grundlag af og nærmest en Afskrift af det i F. E. Hundrups Stamtavle anførte, hvilket antagelig for Jørgen Bangs Efterkommeres Vedkommende er temmelig fejlfrit.

Jeg benytter her Lejligheden til at takke alle de mange, som jeg har ulejliget med Spørgsmaal, der er blevet besvaret med en Beredvillighed, ofte forbundet med et større Arbejde for Vedkommende, der vidnede om deres Interesse for mit Arbejde; en særlig Tak skylder jeg D’Hrr. Direktør I. C. Jensen, København, Rentier H. O. Jensen og Hustru, Assens, Proprietærerne I. Bang Jensen, Blangstrupgaard, Chr. Bang, Liltofte, og A. Andersen, Skyttegaard, som paa forskellig Maade har hjulpet mig bl. a. med Befordring og udvist Gæstfrihed under mine gentagne Besøg paa Assensegnen og derved skaffet mig en Mængde Oplysninger og af hvilke sidstnævnte tillige blev mig en nidkær og elskværdig Medarbejder.

Foruden de mange gode Oplysninger, som jeg har modtaget ved direkte Henvendelse til et meget stort Antal af Slægtens Medlemmer og talrige Præster hele Landet over, men særlig paa Vestfyn, har jeg søgt og faaet Oplysninger i flere Skifteretter, i Rigsarkivet og alle Landsarkiverne, særlig det fyenske samt i nedenstaaende Værker: Danske Cancelli Registranter fra det 16. Aarhundrede m.fl.

Krusaagaard, November 1940.

                                                                           I. W. HANSSEN.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link