Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Østlandsslekten (Tønsbergslekten) BULL" af M. Bull, 1933

Marcus Cornelius Bull (1860-1933) kom til verden i Stokke som søn af en skibsreder. Som jurist gjorde han karrirere indefor det offentlige og sluttede som sorenskriver i Søndre Jarlsberg. Ved siden af dette virke dyrkede han sin interesse for personalhistorie og skrev i 1933 "Østlandsslekten (Tønsbergslægten) Bull, hvor han omtaler sig selv på side 63. Bogen indledes med disse forord:

Den Østlandske eller Tønsbergske slekt Bull skal efter familetradisjonen være av engelsk oprinnelse. Dette er dog visstnok ikke riktig. Navnet, der i eldre tider også finnes skrevet Bul, Beull, Büll og Bøel (kfr. således Thomle: „Gravskrifter fra Stavanger domkirke“, Persh. Tidsskr. V. s. 125) er snarere tysk enn engelsk. Det finnes såvel i høitysk som i plattysk form: Bull-Bulle og Boll-Bolle temmelig hyppig i Nordtyskland. Den eldste kjente av slekten var også Nordtysker — eller efter datidens politiske geografi — dansk, bosatt først i Holsten senere i Angeln i Slesvig. To sønner utvandret til Norge, henholdsvis i 1699 og 1700 og tok bopel i og ved Tønsberg. — Fra den yngste av dem, Jacob, nedstammer den (Østlandske) Tønsbergske slekt Bull.

Der gis en annen, eldre slekt her i landet av samme navn, som i tidligere dager vesentlig har vært utbredt i det Nordenfjelske, den Trønderske slekt Bull. Den eldste, sogneprest til Støren, Jens Andersen Bull, kom også fra Danmark. Nogen forbindelse dernede mellem de to slekter har man ikke kunnet på­vise. — Se for øvrig „Stamtavle over den Trønderske slægt Bull“ utgitt i 1886 av dav. sekretær i det stat. Centralbureau, Nils Rossing Bull, forlagt av Albert Cammermeyer.

Foruten disse to slekter Bull finnes der enkelte andre familier, som i en forholdsvis senere tid har optatt navnet, således tre kognatiske linjer av den Tønsbergske slekt, nemlig:

1. Sogneprest i Lye på Jæren, Jens Bull (se 3 k.) hadde en datter Akseliane, der blev gift med gårdbruker Ole Olsen Njaa. En sønn av dette ektepar opkaltes efter morfaren, Jens Bull, og fra ham skal nedstamme flere Bull'er i Stavanger og Arendal.

2. Likeledes tok en dattersønn av kjøpmann i Melsomvik, Peder Bull, (se 3 e) Gjert Bull Schøyen navnet Bull. Fra ham nedstammer der også flere Bull'er.

3. En annen dattersønn av kjøpmann, Peder Bull, skibskaptein Andreas Abrahamsen kalte sig også Bull. Hans eneste og nu avdøde sønn, efterlot sig ikke sønner.

Ved dom avsagt 1920 av byfogden i Skien i en av sorenskriver M. Bull, professor P. Bull og grosserer O. O. Bull mot megler Leif Bull Hansen anlagt sak — hvilken sak er stadfestet ved Bergens overrettsdom av 15/8  21 og ved Høiesterettsdom av 27/10  23 (uteblivelsesdom) — blev megler Leif Bull Hansen kjent uberettiget til å benytte navnet Bull som familienavn. Retten fant at familienavnet Bull må ansees rettsbeskyttet som sådant. At der i Norge er to særskilte, med hinannen uforbundne og begge tallrike slekter av navnet Bull kan ikke hindre sådan rettsbeskyttelse. At navnet også bæres av personer, der kun er kognatisk beslektet med vedkommende slekter eller er helt ubeslektede betar det ikke karakteren av rettsbeskyttet slektsnavn, når dette forhold ikke forekommer så hyppig, at navnet må betegnes som så almindelig forekommende, at det ikke peker hen på nogen bestemt slekt (førstvoterende i overretten).

En av slektens medlemmer, ingeniør Finn Bull, har opstilt et oversiktstablå (“stamtre“) som det kunde ha vært ønskelig å få trykt eller på annen måte mangfoldiggjort og vedlagt nærværende arbeide. Slekten er imidlertid så tallrik og avtrykk av tablået får derfor sådan størrelse og så vanskelig format, at man har måttet opgi tanken herom. Man har søkt å lette oversikten ved den på siste side foretatte opstilling, hvor der er angitt på hvilken side man finner hvert enkelt av de 17 kjente barn efter stamfaren for hele den nulevende slekt (2 b Jacob Bull) og hvor disses efterslekt er særlig tallrik er foretatt en ytterligere spesialisering. For øvrig henvises til personregistrene.

Det bemerkes at der i 1917 blev samlet og utgitt av H. J. Bull (se side 51) og som manuskript trykt (Det Mallingske Bogtrykkeri) „En Gren av Østlands- eller Tønsberg-Slægten Bull“ med fotografier, omfattende Peter Nicolay Bulls (side 77) efterslekt, såvel mannlige som kvinnelige.

Blandt dem jeg skylder takk for arbeide og bidrag til boken nevner jeg her alene min kusine frk. Maren Ambjørnsen. — Det er hennes iherdighet, energi og kyndighet jeg vesentlig kan takke for at den nu endelig ser dagens lys. —

 

      Oslo, april 1933.                                                 M. Bull.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.