Peter Jacob Schmidt (1826-1897) blev født i Randers som søn af en snedkermester. Han blev uddanet i en boghandel og etablerede selv boghandel og forlagsvirksomhed i København. Han ses som forfatter til nogle få slægtsbøger bl.a. "Legatstifteren Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Brock, f. Bredals Slægt. Mands- og Kvindelinien".

Bogen indledes med disse forord:

Idet jeg, paa Grundlag af de tidligere ved Kaptajn Lengnicks og min Broder N. Schmidts fremkomne Udgaver af nærværende Slægtregister, nu ser mig i Stand til at udsende femte Udgave, fremsender jeg min Tak til de mange, som have bistaaet mig i at faa det saa udførligt og fuldkomment som muligt.

Det var ønskeligt, om de af vedkommende Slægt, som køber dette Arbejde, ville lade deres Eksemplar gennemdrage med hvide Blade og deri indføre den herefter stedfindende Af- og Tilgang. Herved vilde man gøre det muligt, at en kommende Udgave vilde kunne blive saa nøjagtig, at den paa bedste Maade kunde fyldestgøre sin Opgave. Kun de Linier, der alvorligt bestræbe sig for at holde alt ajour, ville da høste Frugterne af deres Medvirkning, medens andre efter Haanden ikke ville se sig i Stand til at oplyse, end mindre til at bevise Slægtskabet.

Med Hensyn til de Beneficier, der kunne nydes af enkelte Linier, tilføjes: at Agent H. C. Hansen og Frue Anna Cathrine Wedege i Randers have stiftet et Legat for 4 trængende Enker (å 100 Kr. aarligt); at Oberst v. Jacobsen's Descendenter have Adkomst til de Boertmannske Legater; at Familien Raupach har fortrinsvis Ret til at optages i det Petersenske Jomfru-Kloster her i Staden. Gehejme-Konferentsraad Bluhme's, Kancelliraad N. Ussing's og Borgermester Nic. Bredal's Afkom har Adkomst til Understøttelses-Anstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne af den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse; Descendenterne af Anders Sørensen Bay (en Halvbroder til Købmand Søren Knabe) have, ligesom sidstnævntes Hustrus Familie, ifølge Gavebrev af 27de August 1841, Adgang til fri Bolig i Huset Nr. 456 i Vestre Kirkestræde i Randers og til et lille Penge-Legat. Bankdirektør R. Kirketerp's og E. R. Bechmann's Descendenter have Adkomst til Etatsraad J. H. Schou's og Hustru S. Bechmann's Stiftelse, samt Klarupske Stiftelser.

København i August 1891.

                                                    P. J. Schmidt.

Jeg har scannet 5. udgave af bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1891 udkom grosserer Niels Brocks testamente på tryk i 2. udgave. Du kan læse min artikel via dette link.