Arthur Julius William Mollerup (1846-1917), historiker og museumsdirektør samt Frederik Vilhelm Berg Meidell (1833-1913), officer og historiker blev tilskyndet at skrive hvert et bind til beskrivelse af "Bille-Ætten". Første bind indledes med denne fortale:

Efter Tilskyndelse af Hr. Kammerherre, Amtmand C. St. A. Bille, have vi Undertegnede paataget os Udarbejdelsen af Bille-Ættens Historie. Vi have fordelt Arbejdet saaledes, at Undertegnede, Mollerup, udarbejder Slægtens ældre Historie indtil Slutningen af det 16de Aarhundrede, medens Undertegnede, Meidell, har paataget sig at føre Slægtens Historie videre indtil Nutiden. Værket vil udkomme i to Dele, der hver fremtræder som et selvstændigt Hele. Det har været vor Opgave at fremstille Slægtens Annaler paa Baggrund af Danmarks almindelige Historie, i hvilken Bille-Ætten til forskjellige Tider og paa forskjellige Maader har spillet en betydelig Rolle. Skjøndt vi hovedsagelig have fæstet vor Opmærksomhed paa Slægtens historiske Betydning, er det en Selvfølge, at den personalhistoriske Interesse og Godshistorien ikke derfor ere tilsidesatte. Paa mange Punkter — især i de ældste Slægtleds Historie vil Interessen jo væsentligst bero paa Fremstillingen af Familiens materielle Blomstring, der dannede Grundlaget for dens store politiske Betydning. Hvor dette Hensyn ikke har gjort sig gjældende, er Godshistorien og Slægtens mindre fremtrædende Personligheder kun løsere behandlede.

At dette Værk har kunnet se Dagens Lys, skyldes væsentligst den Liberalitet, hvormed Bille-Ættens nulevende Repræsentanter, Slægterne Bille-Brahe-Selby, Bille-Brahe og Bille, have støttet vort Foretagende, ligesom den Imødekommenhed, der er os vist af Værkets Forlægger, Hr. Etatsraad Hegel. En særlig Tak skylde Forfatterne Hr. Assistent Thiset, som med den største Forekommenhed har stillet sine Samlinger og sine Kundskaber paa Personalhistoriens Omraade til vor Raadighed.

 

Kjøbenhavn i Decbr. 1887.

 

                          W. Mollerup.                                          Fr. Meidell.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bøgerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1. del

2. del