Henrik Gerner Sneedorff Benedikt Olrik (1876-1949) kom til verden i Skælskør som søn af en premierløjnant. Efter juridisk embedseksamen og nogle år som byfogedfuldmægtig i Varde blev han ansat ved statsbanerne, hvor han avancerede til chef for reklameenheden. Ved siden at dette virke dyrkede han sin store interrese for personalhistorie og fik udgivet mange titler, bl.a. om H. C. Andersen.

I 1934 fik Olrik i "Anderseniana Vol. II" udgivet sit store arbejde omkring H. C. Andersens mødrene slægt. Chr. M. K. indleder årbogen med (uddrag):

FORORD

 

Da Personalhistorikeren H. G. Olrik 1928—30 meddelte Resultaterne af sit særdeles ihærdige og omfattende Arbejde for at fremskaffe de Oplysninger om H. C. Andersens mødrene Slægt, som man i høj Grad savner i „Mit Livs Eventyr“, skete dette gennem Aviskronikker.

Det utilfredsstillende ved denne Publikationsmaade er indlysende. En Kronik er som alt andet Avisstof udsat for hurtig at blive glemt. Kun et ringe Antal af Bladets Læsere klipper Kronikken ud og gemmer den. Værst er det dog, at der i en Avis ikke er Plads for det store Noteapparat, som er ønskeligt, naar der fremsættes nye historiske Oplysninger, som er hentet sammen fra mange forskellige skriftlige Kilder, spredte i flere af Landets Arkiver.

Det vil derfor sikkert findes naturligt, at H. C. Andersen Samfundet her i sin Aarbog for 1934 optager H. G. Olriks Afhandlinger i en saadan Skikkelse, at de kan tages op til videnskabelig Prøvelse og gøres til Udgangspunkt for videregaaende Studier.

Selv om det aldrig helt kan lykkes at forklare, hvordan der opstaar en saa genial Digter som H. C. Andersen, vil man dog i Arvelighedsforskningens Dage føle Trang til et indgaaende Studium af de Slægter, ved hvis Møde væsentlige Betingelser for Geniets Tilblivelse er kommen til Stede. Hvad H. G. Olrik hidtil har fremdraget om H. C. Andersens Slægt, synes nærmest at gøre det endnu mere gaadefuldt end før, at han med den Moder, han har haft, har kunnet blive en Digter, som vandt Berømmelse over hele Jorden. Men Arvelighedsteorierne fortæller om mærkelige Spring i en Slægts Udvikling. Det er derfor godt, at Olrik har paapeget Veje, ad hvilke man eventuelt kan naa videre tilbage i den mødrene Slægts Historie. —

 

               H. C. Andersen Samfundet, Oktober 1934.

                                                                                                                      Chr. M. K. Petersen.

Jeg har scannet Olriks artikel til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I "Anderseniana Vol. IV" afslutter Olrik med nogle tilføjelser og rettelser til H. C. Andersens mødrene slægt. Du kan læse min artikel via dette link.