Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "VEJLE AMT. En Hjemstavnsbog". Ved Rasmus Mortensen - Marius Hansen og Aage Bredsted, 1934

"Vejle Amts historiske Samfund" og "Vejle Amts Skolebiblioteksforening" stod i 1934 bag udgivelsen af denne hjemstavnsbog. Bogen indledes med dette forord:

Man har anmodet mig om at skrive nogle Linjer til Indledning af Hjemstavnsbogen for Vejle Amt.

Jeg gør det med Glæde, da Sagen har min største Interesse, baade som Amtmand over Vejle Amt og Formand for Vejle Amts historiske Samfund.

Det, som man kalder Hjemstavnsfølelse, er en Slags Lokalafdeling af Fædrelandsfølelsen.

Hjemstavnsfølelsens Omraade kan være større eller mindre --- et Amt, et Sogn, en By --- men den har sin nødvendige Forudsætning i Omraadets Begrænsning, og Hjemstavnsfølelsens Intensitet staar som Regel i omvendt proportionalt Forhold til Størrelsen af et Omraade, som den omfatter, og i direkte proportionalt Forhold til Tilknytningens Varighed, og her tæller Barndoms- og Ungdomsaarene dobbelt.

Og har nu Mennesker den Lykke at have et saadant Omraade, som de føler sig knyttet til som deres Hjemstavn, --- et Omraade, hvor de har haft deres Barndomshjem, har drømt deres Ungdomsdrømme, stiftet deres eget Hjem, dyrket deres Jord, trukket deres Vaad, udført deres Haandværk, drevet deres Handel, virket som Lærere, Præster, Læger, Tjenestemænd eller Arbejdere --- Hjemstavnsfølelsen har Bud til alle --- ja, saa er de aandeligt talt stavnsbundne til dette Omraade, budne ved Minderne fra deres eget Liv --- glade og sorgfyldte Minder binder ofte lige stærkt --- og ved Minderne om Samlivet --- ofte gennem Generationer --- med Naboer, Genboer og Bysbørn, for hvem Sognet, Byen og Egnen er bleven det fælles Hjem.

Og føler man sig saaledes knyttet til en Egn og dens Befolkning, er det ikke nok at kende denne Egn i dens vandrette Linje --- hvad man kan se, naar man kaster Blikket rundt --- nej, man føler Trang til at lære denne Egn at kende i den lodrette Linje, at gaa til Bunds i dens Historie, at erfare, hvilke Mennesker der i gamle Tider har levet og virket her, og under hvilke Forhold --- materielle som aandelige.

Denne Trang har gode Mænd søgt at tilfredsstille i denne Hjemstavnsbog for Vejle Amt, dette Amt, der rummer saavel den alvorsfulde og nøjsomme Vesteregn som den smilende og frodige Østeregn.

Amtets Omraade er vel stort, men Amtsgrænserne er gamle, og gennem Amtets Historie føler Amtets Beboere sig knyttet sammen, og Amtets Historie rummer en stor Del af Danmarks Historie.

Hvor du kaster Blikket rundt i Vejle Amt, finder du Vidnesbyrd herom.

Se paa Gorm og Thyras Høje og de navnkundige Runestene i Jelling, Danmarks Histories Vugge.

Se paa den gamle Oldtids Hedevej med de mange Navne --- Pilgrimsvejen, Hærvejen, Adelsvejen, Kongevejen og tilsidste Studevejen --- og paa dens Udløber mod Vest over Randbølhede, hvor Kong Valdemar red paa sit ensomme Ridt til Dronning Dagmars Dødsleje.

Se paa Ruinerne af Koldinghus, dette Slot, der byggedes af Abel som Værn mod Kongebroderen, og som senere i 500 Aar var jysk Residens for Danmarks Konger.

Se paa Nicolaj Kirke i Vejle, hvor Jacob Erlandsen paa Kirkekonciliet 1256 rejste Kirkens Kamp mod Kongemagten, og hvor senere Wallenstein og hans Soldater havde Standplads under Jyllands Plyndring.

Se til den saakaldte Residensgaard i Vejle, hvor Mogens Munk efterlod Handsken med Opsigelsesbrevet til Christian den Anden.

Se til Boller Slot, hvor fordum Christian den Fjerdes Hustru til venstre Haand var forvist de mange, ofte trange Aar.

Se til Slut til Fredericias Volde med de straalende Minder fra 6. Juli-Kampen.

Ja. Læs nu denne Bog, og hver, der har lyst og Evne, fortsæt Arbejdet, grav videre og dybere til egen Glæde og Gæde for andre.

                                                                                             Knud Valløe.

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan en søgbar PDF-fil downloades via dette link.