Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JENS JULIUS (JULES) HANSEN : Nordslesvigs Talsmand" af Hakon Müller, 1928

Jens Julius Hansen (1828-1908) kom til verden på "Christiansdal" ved Odense som søn af forpagteren. Han blev student fra Odense og cand. jur. som 24-årig. Efter 8 års ansættelse i kultusministeriet blev han fuldmægtig i landsover- samt hof- og stadsretten og begyndte næsten samtidig en journalistisk karriere. Den førte ham til Frankrig, hvor han i mange år virkede som dansk/fransk pressemand. Fra 1870 blev han tilknyttet fransk pressetjeneste, og i 1887 blev han fransk statsborger og fik titel af ambassaderåd.

I 1928 fik Hakon Müller udgivet sin bog om Jules Hansen, som han indleder med:

FORORD

Nærværende Skrift er tænkt som en Mindebiografi i Anledning af Hundredaarsdagen for Jules Hansens Fødsel, d. 17. Juli 1928. Mine Bestræbelser er gaaet ud paa, dels at skildre hans politiske Virksomhed, særlig hans Arbejde for Nordslesvig i Aarene 1864—66, dels at give et saa fyldigt Billede af Mennesket Jules Hansen, som det efter de foreliggende Kilder har været mig muligt. Ved Udarbejdelsen har jeg benyttet den foreliggende trykte Litteratur, suppleret med Datidens Presse; desuden har jeg benyttet mundtlige eller skriftlige Meddelelser fra Mennesker, der har staaet Jules Hansen nær; blandt nu afdøde maa jeg nævne Dr. phil. Rasmus Besthorn, Redaktør Carl Carstensen og Professor, Dr. phil. Vald. Schmidt, som jeg søgte Oplysninger hos, da jeg i 1918 gjorde mine første Forarbejder til Jules Hansens Historie; blandt nulevende Redaktør Franz von Jessen og først og fremmest Jules Hansens i Paris bosatte Datter, Madame Martine Rémusat. Forholdene har derimod ikke tilladt mig at gøre selvstændige Studier i Rigsarkivet og i Udenrigsministeriets Arkiv.

                   Helsingør, Maj 1928.

                                                                                      Hakon Müller.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

Du kan læse om Jules Hansens selvbiografi fra 1880 via dette link.