Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Et nordslesvigsk Hjem gjennem 100 Aar : Erindr. fra Aasgaard" af KIRSTINE HANSSEN, f. Beyer, 1919

Kirstine Hanssen (1860-1933) kom til verden på Aasgaard i Skast sogn ved Tønder som datter af gårdejer og kirkeværge Claus Beier og Agathe Hansen. Hun blev i 1894 gift med Johannes Terkel Michael Hanssen, der var sognepræst i Tved på Sydfyn. 

I 1919 fik hun udgivet sine erindringer fra barndomshjemmet: "Et nordslesvigsk Hjem gjennem 100 Aar : Erindringer fra Aasgaard". Bogen indledes med disse forord af fhv. biskop Christen Møller:

Med megen Interesse har jeg efter Deres Ønske gennemlæst Deres i alle Enkeltheder saa omhyggelig gennemførte topografiske, personalhistoriske Skildring af det velhavende, patrialkalske Landbohjem paa Aasgaard i Tønder Amt, der med sit stærkt conservative, ejendommelige gammeldags Livssyn blev en af Danskhedens faste Borge, som modstod Preusservældens Overmagt, indtil de ædle hensovedes store Længselshaab i Slægten netop nu i disse Dage, 100 Aar efter den Hædersmands Død, hvis Minde De med datterlig Beundring har viet Deres Bog, herligt opfyldes for Børn og Børnebørn, Slægt og Venner ved Genforeningsdagen med Danmark.

Den gammeldags Aand fra svundne Tiders idylliske Landmandsliv, som hviler over Deres detaillerede Udmalinger af Gaardens Drift Aaret rundt med den storartede Husflid og den rundhaandede Gæstfrihed, karakteriserer træffende det danske gode Landbrug, som jeg, i mindre Stil ganske vist, har kendt fra Dansk Præstegaardsliv i min Barndom.

En værdifuld Arv maa Deres Familiebog jo først og fremmest med dens fromme Tone og de smaa indflettede Morsomheder fra Livet paa Gaarden sikkert blive for Slægt og Venner.

Men for Læserinder og Læsere udenfor Hjemmets og Egnens kendte Kredse vil maaske netop Bogens Præg af at tilhøre et helt andet Kulturstade fra svundne Tider end det, hvorunder nu Kirkeliv og Danskhed skal arbejde sig frem, vække des mere Beundring for det ubrydelige Sammenhold hos Danskerne „Sønden Aa“, der gav Danskheden Sejr over Preusservælden, trods de stærke Modsætninger i Livssyn og sociale Kaar, der fandtes indenfor de danske Sønderjyders Rækker, og hvorom netop dette stærkt conservative Hjem med sit gammeldags Kirkeliv og Folkeliv levende minder, efter Deres Skildring deraf.

Danmarks Fremtid og Danskhedens varige Sejr afhænger jo fremdeles af, at alle Danske møder Stormagtsløsenet: „Blod og Jern“ med de danske Sønderjyders Løsen: „Uegennyttig Offervillighed for det fælles Vel i det danske Folk, ubrydeligt Sammenhold imellem høje og lave, rige og fattige.“ Gid det aldrig maa glemmes, at dette Løsen henter sin sejrende Kraft fra: „Gudsfrygt i Kirke, Skole og Hjem, Pligttroskab, Æresfølelse og energisk Flid i enhver Livsgerning. “

 

Odense, i April 1919.

                                                                                              CHRISTEN MØLLER,

                                                                               forhenværende Biskop over Aalborg Stift.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link