Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bidrag til HING HERRED's Historie og Topografi" ved P. Storgaard Pedersen, 1896

Peder Storgaard Pedersen (1861-1931) kom til verden i Hedegårds Mark ved Ringkøbing som søn af en husmand. Han blev uddannet lærer og virkede ved flere forskellige skoler især i Vestjylland. Tidligt i livet fattede han interesse for lokalhistorie og fik udgivet en del bøger og artikler, herunder "Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi" fra 1896.

Uddrag af forfatterens forord:

Det har i flere Aar været mig til Glæde i min Fritid at samle Stoffet sammen til efterfølgende historiske Stedsbeskrivelse af Hing Herrd. Det har ofte paa Grund af mangelfulde Kilder været et vanskeligt Arbejde: thi som Christen Pedersen paa Reformationstiden skriver: »Vi Danske have altid været forsømmelige og ere saa endnu desligest, at vi ikke ville beskrive det, vi dagligen se og høre, hvorledes skulle vi da beskrive det, vi i Sandhed udspørge kunne af vore gamle Oldinge«. Folk her paa Egnen, lige fra Børnene i Skolen til de gamle, have dog Lyst til at høre om gamle Forhold og Tildragelser og til at fortælle, hvad de kende derom. Denne Interesse har opmuntret mig til at samle: thi som Ordsproget siger: »Hvor der er et hørende Øre, der er ogsaa en talende Tunge«. For den, som er født og opvokset her paa Egnen, vil Samlingen jo have mest Betydning, og da al Kærlighed rettelig skal begynde hjemmefra, saa kunne vi kun komme til at elske vort Folk og vort Fædreland i god Forstand ved, at vi føle os knyttede til vor Slægt og vor Hjemstavn; derfor kan ventelig ogsaa Kendskabet til Egnens Historie vække mere Lyst til at lære Fædrelandets Historie at kende, hvortil den gamle danske Rimkrønike, der blev trykt i 1495, ogsaa opmuntrer i følgende Vers:

          »Det siger Beda, den ærlige Mand,

          det er vel gjort, i hvo det kan,

          at skrive Forældres Gerninger alle;

          ere de onde, man maa dem fly,

          ere de gode, man til dem ty

          og ingenlunde fra dem falde.

          Thi det, de gamle have fordum gjort,

          det er de unge at efterligne stort,

          at de kunne og saa gøre;

          men have de gjort det lasteligt er,

          de lade det være, ej komme det nær,

          sligt maa jeg vel fremføre.«

De mange Kilder, hvoraf der er øst ved Udarbejdelsen, ere dels Bøger og dels skriftlige Optegnelser fra Kirkebøger, Præstedagbøger, Tingbøger og andre Dokumenter i Viborg Arkiv. Hist og her paa Egnen findes ogsaa gamle Dokumenter, som jeg har benyttet. Særlig for Velling Sogns Vedkommende har en Del gamle Pergamenter og Papirer, som findes paa Gaarden Rybjerg, været mig til god Nytte.

Gode Oplysninger om Velling, Vedersø og Torsted Sogne har jeg faaet af nogle i Aaret 1766 til Biskop Bloch indsendte Præsteindberetninger, som gemmes i Ribe Katedralskoles Arkiv, hvorfra de velvilligt have været overladte mig til Afbenyttelse.

Blandt de mange, jeg maa takke for Oplysninger, vil jeg særlig nævnte Dr. phil. O. Nielsen, der flere Gange har givet mig værdifulde Oplysninger.

Naar jeg har benyttet Værker paa flere Bind, er Kilden i Reglen vedføjet. De øvrige Kilder tilføjes her med Numer, hvortil der ved Tal i Teksten vil blive henvist............

                                                        Forfatteren.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Der er et navneregister sidst i bogen.