Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om især sønderjyske personligheder.

I 1919 fik Haus Kau udgivet "Af de kloge Mænds og Koners Saga". Den indledes med:

FORORD.


Nu til Dags har enhver selv nok saa lille Kjøbstad en hel Stab af Læger, ja næsten enhver noget betydeligere Landsby har en Læge, og selv i de forholdsvis tyndt befolkede jydske Hedeegne bor den ene Læge nu om Stunder ved Siden af den anden. Men saaledes har det ikke altid været. I første Halvdel af forrige Aarhundrede fandtes der ingen Læger uden for Kjøbstæderne, og det var endda flot, naar en Provinsby havde én Læge. I hele Egnen mellem Vejle og Varde fandtes der ikke en eneste Læge, og skulde Befolkningen dér håve Lægehjælp, maatte man ty ind til én af de to Byer.

Det skete naturligvis kun sjældent; thi det var besværligt og kostbart; men i visse Tilfælde som ved Barsel-Affærer og lignende kunde det jo ikke altid undgaaes. Men Folk synes at have været af en stærkere Kaliber den Gang. Det er næsten, som den lette Adgang til Lægehjælp har svækket Befolkningens Helbred. Eller man førte maaske en sundere Tilværelse i gamle Dage. Imidlertid kunde det selvfølgelig heller ikke den Gang helt undgaaes, at Folk blev syge; men saa nøjedes man med de hjemlige Læger. Det var ret »de kloge Mænds« Tid. Enhver Egn, ja vel næsten ethvert Sogn havde sine kloge Mænd, som man søgte til. Men særlig synes Egnen herude Vest for Vejle at have været et Lægekunstens Hjem ikke blot for den nærmeste Omegn, men til Dels for hele Landet, navnlig da for Nørrejylland. Nu er de for største Delen døde, de mange kloge Mænd og Koner med, og deres Plads indtaget af studerede Læger, men Mindet om dem og deres Kunst lever endnu i Befolkningen, og Troen paa dem har endnu dybe Rødder. Gjennem ældre Folks Beretninger og ved Studier i de gamle Kirkebøger har jeg skaffet mig Oplysning om dem og har optegnet, hvad jeg saaledes har bragt i Erfaring. Det forekommer mig at være af ikke saa lidt kulturhistorisk Interesse, at de kloge Mænds Saga optegnes; medens deres Historie endnu kjendes: thi den Tid nærmer sig mere og mere, da deres Navne skrives i Glemmebogen.

De følgende Afhandlinger har til forskellig Tid alle været trykte i »Vejle Amts Aarbøger«, men fremkommer her i en paa flere Punkter lidt ændret Form.

Min bedste Tak til Dansk medicinsk-historisk Selskab og Den grevelige Hielmstjerne Rosencroneske Stiftelse for den Støtte, der er ydet mig til Bogens Udgivelse.

 
      Gadbjerg, i Januar 1919.
                                                                                                                              HANS KAU.

De 4 omtalte personer er (klik på navnet for at blive dirigeret til en separat artikel):

Jens Kudsk

Jørgen Birkebæk

Ann' Trøglborg

Søren Sillestho'ed

 

I 1922 fulgte: "Af de kloge Mænds Saga", der indledes med: 

FORORD.

 


For tre Aar siden udgav jeg en lille Bog: »Af de kloge Mænds og Koners Saga, Kulturbilleder fra den jydske Hede«. Bogen er forlængst udsolgt, og det har ikke manglet paa Opfordring til at lade den udkomme paany. Jeg har dog ment foreløbig ikke at burde efterkomme Opfordringen. Derimod udsender jeg paa de følgende Blade en Fortsættelse.

Min bedste Tak til Dansk medicinsk-historisk Selskab og Den grevelige Hjelmstierne Rosencroneske Stiftelse for den Støtte, der er ydet mig til Udgivelsen denne Gang som sidst.


        Gadbjerg i April 1922.


                                                                                                                         HANS KAU.

De 3 omtalte personer er:

Per Kraasig (Kragsig)

Hans Christian Laursen fra Balle Mark

Hans Amlund

 

Jeg har scannet bøgerne til 2 søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1919

1922