Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

Jeg har lånt et eksemplar af "Ahnetavlen med særligt Henblik paa dansk Litteratur", der hverken nævner forfatter eller udgivelsesår. Ifølge Det Kgl. Biblioteks katalog er Albert Fabritius forfatter og udgivelsesår 1941. Bogen indledes med:

I sin klassiske »Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie« (Berlin 1898) har Professor Ottokar Lorenz leveret en Behandling af Ahnetavlen og de her hen hørende Problemer ud fra teoretiske og metodiske Synspunkter, til hvis væsentlige Træk, især saavidt angaar de tidligere tyske Forhold og den tyske Litteratur, hans Efterfølgere næppe vil have mange supplerende Bemærkninger at føje.

Det havde været mit Ønske som Indledning til den foreliggende Ahnetavlepublikation at bringe en især paa teoretiske Synspunkter opbygget Oversigt over Ahnetavlen, hvorved der kunde have været Anledning til, i højere Grad end Tilfældet var for Lorenz’ Vedkommende, at inddrage saavel den romanske som ogsaa, og navnlig, den engelsk-amerikanske, ogsaa her i Landet lidet kendte genealogiske Litteratur. Forholdene har imidlertid umuliggjort Gennemførelsen af saadanne Undersøgelser, som ikke lader sig udføre paa Grundlag af det her i Landet værende Materiale, paa samme Tid som de har gjort det vanskeligt i fornøden Grad at holde sig à jour med vore Nabolandes Produktion.

Den foreliggende Oversigt vil derfor naturligt væsentlig komme til at tage Sigte paa den danske Litteratur, som dog heller ikke tidligere har været systematisk Behandling underkastet; forhaabentlig vil den derved tillige kunne forme sig som et beskedent Bidrag til den danske Genealogis Historie.

Det her følgende Afsnit vil derfor blive afsluttet med en kronologisk ordnet Fortegnelse over de hidtil i den danske Litteratur forekommende Ahnetavler, bortset fra Ligprædikenlitteraturen; desværre er det vel næppe lykkedes at gøre denne, paa Notater gennem Aarene og systematisk Gennemgang af Det kongelige Biblioteks personalhistoriske Afdeling byggede, Bibliografi komplet, men forhaabentlig vil intet af væsentlig Betydning savnes.

Bibliografien indledes med en Oversigt over de Smaating, der hidtil er fremkommet paa Dansk af teoretisk Art.

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.