Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Danmarks Boghandlere : En personalhistorisk Haandbog" af Andreas Dolleris, 1893

Jørgen Andreas Dolleris (1859-1925) blev født i Skyum sogn i Thy og kom i dåben til at hedde Hørgen Andreas Andersen. Han blev uddannet boghandler og oprette selv i 1883 en boghandel i Vejle. Samtidig dyrkede han sin store interesse for litteratur og fik udgivet flere digtsamlinger og biografier. Han modtog meget anerkendelse som personalhistoriker ved udgivelse af "Danmarks Boghandlere" i flere udgaver fra 1893-1919. Den første udgave indleder han med:

Denne Bog omfatter alle nuværende Boghandlere i Danmark (samt Færøerne og Sønderjylland), der virker under Organisation af »Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn« : desuden har jeg medtaget nogle Forlæggere, der for Tiden ikke hører til denne Organisation, men hvis Virksomhed berettiger dem til Optagelse i en dansk »Boghandlerstat« : deres Antal er imidlertid saa ringe, at denne Undtagelse kun bekræfter Reglen: at Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, dens Medlemmer og Kommissionærer, er ensbetydende med den danske Boghandlerstand.

Planen til dette Værk har jeg havt i flere Aar: men det var først ved Boghandlermødet i Vejle ifjor Sommer, at jeg offentlig kom frem med den. Den vandt Forsamlingens Tilslutning, og jeg begyndte strax efter paa Arbejdet, der i en meget væsentlig Grad har optaget min Tid i det forløbne Aar. Af Forarbejder fandtes der kun meget lidt, og Stoffet skulde derfor indsamles fra Nyt. Skjøndt jeg har havt et Portoudlæg til over 1300 Breve, er det dog ikke altid lykkedes mig at faa de givne Meddelelser saa konsekvente, som jeg kunde ønske det. Der maatte desuden tages et rimeligt Hensyn til de noget forskjellige Former, hvorunder jeg fik mine Spørgsmaal besvarede og til de fra Flere direkte fremsatte Ønsker om Redaktionen af deres Biografier. Jeg har læst fire Korrekturer paa Bogen, og anden Korrektur er tillige, paa ganske enkelte Undtagelser nær, gjennemset af Vedkommende selv. Jeg mener derfor, at mit Værk i alt Væsentligt er paalideligt.

Navnene ere ordnede alfabetisk, dog saaledes. at de Fornavne, som Vedkommende hverken benytter privat eller i Firmaet, lades ude af Betragtning. De i familiær Tiltale benyttede Fornavne ere spatierede. En Undtagelse fra nævnte alfabetiske Ordning er, at jeg har anført Faderen umiddelbart før Sønnen og den ældre Broder umiddelbart før den yngre. Hustruen er anført først, hvor hun er Boghandelens Grundlægger, og hendes Navn er sat med halvfed Skrift, hvor hun er Forretningens Indehaver. Hver Enkelts nuværende Firmanavn er anført med Kursiv. Ved de Firmaer, hvis Antagelse af Boghandlerforeningen falder sammen med Etableringen, har jeg anført »rabatberettiget samtidig«: ved de øvrige har jeg som Regel tilføjet Aarstal og Dato for Rabatberettigelsen. Hver Gang et Firma udenfor Kjøbenhavn nævnes første Gang i et Stykke, er Stedet altid tilføjet. Firmaer uden Stedbetegnelse ere altsaa kjøbenhavnske. De under Texten med Petit anførte Noter og Henvisninger ere som Hovedregel tilføjede af mig; kun et Mindretal af mine Kolleger har opgivet saadanne. Bogen er ført à jour til Dato, saaledes, at alle i 1893 ny antagne Boghandlere og alle Forretningsoverdragelser, der indtil nu ere godkjendte af Boghandlerforeningen, findes medtagne.

Idet jeg udsender dette Værk, den første samlede Personalhistorie om den danske Boghandlerstand, bringer jeg en Tak til Alle, der har støttet dets Fremkomst.

          Vejle, 18. November 1893.

                                                                         ANDREAS DOLLERIS. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.