Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fra NYBØL HERRED og SOGN" af Chr. Jørgensen og Peter Petersen, 1976

Historisk Samfund for Als og Sundeved udgav bogen i 1976 som en del af serien "Fra Als og Sundeved". Den indledes med:

Forord

 

Gennem en årrække har »Fra Als og Sundeved« behandlet et bestemt afgrænset tema. Denne årbog, der er nr. 54 i rækken, er i modsætning hertil koncentreret om et bestemt geografisk område, i lighed med de mange »sognehefter«, der udgjorde størsteparten af skriftrækkens første 39 numre, og som blev skrevet af Jens Raben. Her er det geografiske område blot udvidet ud over det enkelte sogn, Nybøl, der tidligere behandledes i hefte 33 fra 1954, til at omtale forhold og begivenheder i hele Nybøl herred.

De to forfattere, fhv. førstelærer Chr. Jørgensen og gårdejer Peter Petersen, har sammen med en lokalhistorisk interesseret kreds, igennem en årrække arbejdet med Nybøl herreds historie. Et meget grundigt arbejde med indsamling af stof både lokalt og i en række arkiver er resulteret i en særdeles omfattende stofmængde. En del heraf forelægges i bearbejdet form i dette hefte. Forfatterne har delt arbejdet, så Chr. Jørgensen har skrevet om herredet, især om herredstinget og desuden behandlet udvalgte emner indenfor Nybøl sogns kirke- og skolehistorie, mens Peter Petersen har skrevet om landbrugets udvikling, med hovedvægten på udskiftningstiden.

Med denne bog har Historisk Samfund for Als og Sundeved udsendt tre bind indenfor samme regnskabsår — en voldsom økonomisk kraftanstrengelse. Hermed er en langvarig forsinkelse af årbøgerne indhentet. Forhåbentlig vil det herefter lykkes at holde årbogsudgivelserne i den normale rytme.

 

                                                                                                                               J. Slettebo.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.