Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Topographie over DREJØE SOGN" af Peder Tommerup, 1823

Peder Tommerup (1772-1836) blev født i Føllenslev mellem Kalundborg og Holbæk. I 1799 ses han som sognepræst for Drejø menighed, og fra 1817 og til sin død var han sognepræst for Stenstrup og Lunde menigheder på Sydfyn.

I 1823 fik han udgivet: "Topographie over Drejøe Sogn", som indledes med en indholdsfortegnelse og denne forerindring:

Den ærede Læser bør jeg besvare det Spørgsmaal: hvorfor fremtræder først nu en T o p o ­ g r a p h i e  over  D r e j ø e  Sogn, efterat Forfatteren over et halvt Decennium har andensteds været ansat? Jeg maa da svare:

Først troede jeg, at kun saare Faa vilde kjøbe Beskrivelse over Øer, som Mange ei engang kjendte af Navn. Undseelig frygtede jeg og, at Nogen vilde spørge: „Kan der komme noget godt fra D r e j ø e ? "

For det andet maa ingen Fader have sit Barn saa kjert, at Han iilsom vil, at man skal lægge Mærke til det. Den gamle Fader Horats gav mangen gylden Regl, blandt dem ogsaa denne: nonum prematur in annum!

For det Tredie burde jeg Heller ikke strax lade denne Topographie træde for Lyset, thi bunden til Menigheden ved mangt saavel timeligt som aandeligt Baand, fandt jeg, at det var betænkeligt og kunde volde skadende Anstød, naar dette og hiint skulde fremstilles som det er.

Og spørges atter: hvi skal da nu denne Beskrivelse offentliggjøres? da svares: 

Medens jeg paa 28de Aar fortrolig vandrede blandt disse Smaaøer Beboere, faldt under hyppigt Huusbesøg mangen Samtale, der ydede Bidrag, og vigtigt Dokument fandtes. der bortkom fra Præstegaarden, da H r.  N i e l s e s  (C h r i s t o p h e r s o n s)  Søn blev Bonde paa Drejøe; derved sattes jeg istand til at oplyse, hvad til enhver anden Tid kunde bleven stjult i  Mørke.

Desuden: Kyndige Venner, kompetente Dommere, som læste den, opmuntrede mig til Trykning. Og derfor, i Haab om en skaansom Dom, og for at opmuntre Andre til at gjøre slige Samlinger, maa nu denne lille Bog træde frem for Lyset.

Har den end for Øieblikket intet Værd, bliver den dog i Fremtid ei uvigtig for mine kommende Eftermænd; thi her findes samlet, hvad maaskee om faa Decennier forgæves søges. Gud af Naade bevare Sognet fra alt Ondt; men især Drejøe Bye, der er sammenføiet næsten som en eneste Bygning, og kan ved en uforslgtig henkastet Gnist forvandles til en Askehob! Vigtige Dokumenter, der oplyste en og anden Rettighed, vare da ogsaa tabte.

Hvormangen Strid og krænkende, ødelæggende Proces kunde være forebygget, naar alle til et Sogn og Kald hørende Papirer fandtes samlede i trykte Topographier. Men hvad der egentlig kraftig opmuntrede mig til at betroe den større Verden dette ubetydelige Skrivt, var Opfordring af min Hr. Ven, Drejøes saa værdige Fostersøn, den virksomme Fremmer af al Videnskabelighed, den saa almindelig hædrede Bogtrykker S. H e m p e l.

Disse Grunde bevægede mig omsider til at offentliggjøre, hvad jeg over i Sytten Aar havde lagt Mærke til. Og for ei at oversee noget, og fordi der selv i det ubetydeligste Skrivt bør findes Plan og Orden, vil jeg med hiin heldige Topographist, Hr. Pastor S c h a d e, inddele disse Blade i følgende Kapitler.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen, der er trykt med gotisk skrift. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.