Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SVENDBORG KJØBSTAD 1869 til 1893" af Torkild P. Lund, 1894

Thorkild Peter Lund (1839-1910) var født i København som søn af en højesteretsassessor. Han fulgte i faderens fodspor og blev selv jurist. I 1885 ses han som byfoged i Svendborg og birkedommer i Tåsinge birk, og senere samme år blev han udpeget som borgmester i Svendborg købstad. Fra 1899 var han herredsfoged og skriver i Ning herred i Århus amt.

På foranstaltning af Svendborg byråd udgav han i 1894 "Svendborg Kjøbstad 1869 til 1893" der indledes med disse forord:

Den ydre Anledning til dette lille Skrifts Fremkomst har været den, at den danske Kjøbstadforening i 1894 skal holde sit Møde i Svendborg, idet det forekom mig naturligt, at der blev givet Foreningens Medlemmer, som ville gæste Byen, nogle trykte Oplysninger om denne, dens Administration, Institutioner, Udvikling og økonomiske Status. Da vi imidlertid ikke her udgive Byraadets Forhandlinger eller Regnskaberne i Trykken, og da der nu er gaaet 25 Aar, siden Forvaltningen af Kjøbstadens Anliggender ifølge Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse m. v. af 26. Maj 1868 gik over til Byraadet, og et udvidet Selvstyre blev indført, opstod samtidig Ønsket hos mig om at give en samlet Fremstilling af Byens Administration i de forløbne 25 Aar 1869 til 1893 paa Grundlag af de utrykte Byraadsforhandlinger og Regnskaber; jeg har nemlig selv ofte i min Embedsvirksomhed savnet Oplysninger om de herværende kommunale Forhold og med megen Tidsspilde maattet søge dem rundt om i Byraadsprotokollerne og Arkivet, og jeg er derfor gaaet ud fra, at en saadan Fremstilling ogsaa vilde være af Interesse for Byens Beboere og særlig for dem, der have offentlige Hverv at varetage i Svendborg, ligesom den jo tillige vilde have Betydning som Redegjørelse for, hvorledes Selvstyret har virket i det forløbne Tidsrum, og hvorledes en Kjøbstadkommune af Mellemstørrelse i de sidste 25 Aar har udviklet sig.

Svendborg Byraad har erklæret sig enig i ovenstaaende Betragtninger og vedtaget at udgive en saadan Fremstilling. Da jeg kun i henved 9 Aar har taget Del i Byens Styrelse, har jeg om Forholdene fra den tidligere Tid maattet henvende mig om Oplysninger til forskjellige Medlemmer af Byraadet, Kommunens Embedsmænd og Funktionærer og andre Herboende, der alle med megen Velvillie have meddelt mig de begjærte Oplysninger. Fremstillingen indledes med en Oversigt, der i større Træk skulde angive, hvad der er udrettet i de forløbne 25 Aar, derefter følger en Fortegnelse over Byraadets nuværende Medlemmer, Udvalgene og de kommunale Kommissioner samt Byens Embeds- og Bestillingsmænd den 1. Januar 1894, og endelig omhandles de forskjellige kommunale Forhold og Institutioner, hvorved af praktiske Hensyn i det væsentlige er fulgt den Inddeling, som ligger til Grund for Kommunens Budgetter og Regnskaber. Naar der ved Behandlingen er fremkommen nogen Ulighed i H. t. den Udførlighed, hvormed de paagjældende Forhold ere omtalte, og naar den for fleres Vedk. omfatter et længere Tidsrum end den Periode, der her skulde skildres, da har dette været begrundet i, at der paa enkelte Omraader forelaa et større samlet Materiale, som maatte antages at ville have Interesse for Byens Indvaanere. Endelig er det ogsaa anset rettest at medtage en Del Institutioner, som ikke direkte vedrøre den kommunale Bestyrelse, men som det maatte anses ønskeligt at faa med i Fremstillingen, saaledes bl. A. Kirkerne og Kirkegaarden, 5 velgjørende Indretninger og Legater, selv om de ikke staa under Byraadets Bestyrelse og Overtilsyn, med flere. Udarbejdelsen er bleven besværliggjort ved, at Forholdene i 1893 skulde medtages, og at Afslutningen af Kæmnerregnskabet og af andre Regnskaber først er sket i den allersidste Tid, og naar jeg forudsætter som givet, at der i dette Skrift, som jo kun bestaar af en Mængde faktiske Meddelelser, der ere hentede mange Steder fra, vil findes adskillige Urigtigheder og Unøjagtigheder, haaber jeg, at det vil blive undskyldt dels ved den nysanførte Omstændighed dels i Betragtning af, at Skriftet er bleven til i de sparsomme Timer, min Embedsgjerning levnede mig til dette Arbejde.

 

                      Svendborg i April 1894.

                                                                        T. Lund.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.