Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Beskrivelse af Øen THORSENG [TÅSINGE]" af Fred. Christ. Lund, 1823

Frederik Christian Lund (1780-1854) kom til verden i København som søn af en rådmand og brygger. Fra 1809-1854 ses han som sognepræst for Landet menighed.

I 1823 fik han udgivet "Beskrivelse over Øen Thorseng", der indledes med denne forerindring:

Anledningen til nærværende lille Skrift skyldes Hs. Høiærværdighed, Hr. Doctor og Amtsprovst, Ridder Vedel i Skaarup. Det var, om jeg mindes ret, i Aaret 1814 at denne for det Gode i sin Kreds saa virksomme Embedsmand i Sunds Herreds Konvent foreslog de der forsamlede Præster, til afvexlende Forelæsning i Konventet, at forfatte topografiske Beskrivelser over deres respective Kirkesogne; et Forslag, hvis Udførelse kunde være baade nyttig og behagelig og især have Interesse for dem, der ved Naboeskab stode i saa nær Forbindelse med Hinanden. Imidlertid indsaaes det snart af Thorsengs Sognepæster, at trende særskilte Beskrivelser over Øens trende Kirkesogne vilde medføre trættende Gjentagelser, og især i historisk og oekonomiske, ligesom og i andre, Henseender blive Hinanden saa lige, at de neppe alle tre under Læsningen vilde høres med samme Fornøielse. Dette bevægede mig til, med mine ærede Medbrødres Samtykke at forsøge mine Kræfter paa Beskrivelsen af den hele Øe. 

Fra Aaret 1815 til 1819 bearbeidede jeg da det ene Kapitel efter det andet til Forelæsning i Sunds Herreds Konvent, og denne Skriftets første Bestemmelse vil endnu paa adskillige Steder i samme kunne spores. Det udgives nu ved Hs. Excellence Hr. Gen. Lieutenant Juels velvillige Medvirkning, paa faa og ubetydelige Tillæg og Rettelser nær, i den Stand, hvori det 1819 fuldførtes, hvilken Omstændighed jeg beder Læseren især under Læsningen af 5te og 6te Kapitel at have for Øie, da jeg i de der anstillede Beregninger og de af samme uddragne Resultater naturligviis har havt Hensyn til de 1819 foregaaende Aars Gjennemsnitspriser, der paa Landoekonomiske Producter ere saa høist forrskjellige fra de nærværende.

Dette er Alt, hvad jeg ved nærværende Beskrivelses Udgivelse har at forerindre. Dog føler jeg det endnu min Pligt, her offentlig at takke de ikke Faa, som redebon have bidraget til Forsøgets større Fuldstændighed, ved mundtlige eller skriftlige Oplysninger, saavelsom ved Laan af Bøger og Manuskripter. Blandt disse tillades det mig især at nævne Thorsengs nærværende høiædle Besidder, uden hvis mundtlige Rettelser og velvillige Meddelelser af skriftlige hos ham bevarede Documenter jeg ikke vilde have været istand til at levere nogen fuldstændig Historie af denne interessante Øe.

 

                       L a n d e t   P r æ s t e g a a r d  den 28 October 1822. 

                                       F r e d.  C h r i s t.  L u n d. 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.