Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SKAARUP SEMINARIUM 1803-1903" af John Klingemann og H. Tofte, 1903

Johan (kaldet John) Frederik Louis Klingemann (1859-1915) var født i Frederiksstad som søn af en toldinspektør. Han blev student i Horsens, cand.theol. i 1882, lic.theol. i 1892 og førstelærer i 1894 ved Skaarup Statsseminarium. I 1903 ses han som forstander ved seminariet.

Jens Henrik Carl Marius Tofte (1839-1926) kom til verden i Vildbjerg Skole i Ringkøbing amt som søn af skolelæreren. I mange år ses han som musiklærer ved Skaarup Statsseminarium.

I 1903 stod de bag udgivelsen af "Skaarup Seminarium 1803-1903 : Et Indbydelsesskrift til Seminariets Hundredaarsfest den 6-7. August 1903". Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Bogen er delt i 2 dele: 

A.  "Beretning om Skaarup Seminarium 1803-1903. Ved Seminariets Forstander, Lic. theol. John Klingemann".

B. "Personalhistoriske Meddelelser om Skaarup Seminariums Dimittender 1893-103. Samlede ved Seminarielærer H. Tofte".

Disse forord indleder bogen:

I Anledning af Skaarup Seminariums Bestaaen i 100 Aar var det naturligt at give en Oversigt over Seminariets Forhold og Virksomhed i det forløbne Tidsrum og tillige en Fortegnelse over de mange herfra udgaaede Dimittender. Som Grundlag for et saadant Arbejde forelaa særlig de i 1853 af Seminariets daværende Forstander, Schurmann, udgivne: »Historiske Efterretninger om det kongelige Skolelærer-Seminarium i Skaarup i Fyen i Tidsrummet 1803—1853«, og tillige Schurmanns Oversigt over Seminariets Virksomhed 1853—1878 (i Seminariets Aarsberetning 1878). Disse to Bøger — særlig den førstnævnte — og tillige de fra 1853 hvert Aar udgivne Aarsberetninger er benyttet ved Udarbejdelsen af nærværende Oversigt over Seminariets Forhold i de svundne 100 Aar, og adskillige Stykker er ordret taget fra Schurmanns to nævnte Afhandlinger. Men til de første 50 Aars Historie har jeg desuden haft Lejlighed til at benytte — foruden Kopibøger, Journaler og andre Protokoller — 3 Pakker Breve fra Wedel og Holberg til Seminariedirektionen eller Fyens Biskop. Hr. Arkivar, Cand. polit. Wad gjorde mig opmærksom paa disse Breves Eksistens, og ved Kultusministeriets velvilligt givne Tilladelse til at faa Brevene til Laans — for hvilken Tilladelse jeg herved takker — blev jeg sat i Stand til at kunne give adskillige Oplysninger om den ældste Tid ud over, hvad Schurmann havde meddelt; Meddelelser, der skyldes disse i Fyens Bispearkiv beroende Breve, er i det efterfølgende Arbejde noteret med Mærket F. B. A. For Hr. Arkivar Wads store Tjenstvillighed og Redebonhed til at skaffe mig Oplysninger bringer jeg min bedste Tak.

Megen Nytte bar jeg haft af Hr. Skoledirektør Joakim Larsens to grundige Bøger om den danske Folkeskole 1784—1818 og 1818—1898; de indeholder saa mange for Lærere nyttige Oplysninger og giver en baade paalidelig og interessant Fremstilling af Skolens og Seminariernes Historie, saa at de er meget at anbefale til alle for Skolens Udvikling og Fremgang interesserede Lærere.

De personalhistoriske Oplysninger er samlet ved Hr. Seminarielærer H. Tofte; som det vil ses ved Sammenligning, gives her langt udførligere Oplysninger om Dimittenderne end i de 1853 og 1878 givne Meddelelser af denne Art, der kun indeholdt Oplysninger om Dimissionsaar, Hjemsted og Karakter ved Afgangsprøven. Ved Indsamlingen af de her givne Oplysninger har Skolestatistikeren, Hr. forhv. Lærer A. Petersen, ydet betydningsfuld Medvirken, og derfor bringer Seminariet ham sin Tak.

Foran de personalhistoriske Oplysninger om Dimittenderne er sat en Silhouet af Skaarup Seminariums »første Seminarist« P. J. Storm og Gengivelse af hans Eksamensbevis (efter Fotografi efter Originalen). Hr. Kommunelærer i København Gerner Lund, Dattersøn af P. J. Storm, stillede velvilligt Silhouetten og det originale Eksamensbevis til Seminariets Disposition og takkes for den derved viste Imødekommenhed.

     Skaarup, 13. Juli 1903.

                                                                               JOHN KLINGEMANN.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.