Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Historisk-statistisk Beskrivelse af ØEN THURØ" af Biskop Dr. C. T. Engelstoft, 1858

Christian Thorning Engelstoft (1805-1889) var dr. theol. og fra 1852 og til sin død biskop over Fyns stift. I en kort periode 1863-1864 var Engelstoft desuden kirke- og undervisningsminister i D. G. Monrads regering. Han er kendt for et omfattende forfatterskab både af teologisk og historisk art og har i "Historisk Tidsskrift, Tredie Række" 1858-59 fået udgivet en artikel: "Historisk-statistisk Beskrivelse af Øen Thurø". Forfatteren indleder:

Ved dette lille Arbeide, hvis Tilblivelse skyldes tilfældige Forhold, har jeg forruden de trykte og utrykte Kilder, som ere citerede, havt saamegen velvillig Bistand af Øens ogsaa af historisk-gepgraphiske Arbeider bekjendte, nu afdøde Sognepræst, Lic. Sifberberg i Svendborg og af Øens Kirkesanger Hr. Michelsen, at jeg kun opfylder en simpel Pligt, ved at nævnte dem som deelagtige i den Fortjeneste, som dette Forsøg paa at forbinde det historiske og geographisk-statistiske Stof maatte have. Den, som kun i korte Besøg kan gjøre sig bekjendt med et Sted, kan vel see det Vigtigste, men ikke høre det Meget, der lever i Tradition og Sædvane. Jeg har derfor oftere støttet mig til disse Medarbeideres Bistand, end jeg uden altfor megen Vidtløftighed kunde hvergang bemærke det.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen, der kan downloades som ikke søgbar PDF-fil via dette link eller søgbar HTML-fil via dette link.