Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Historisk-topografiske Efterretninger om KVÆRNDRUP SOGN" af Literat F. R. Friis, 1881

Frederik Reinholdt Friis (1836-1910) blev født i Utterslev sogn på Lolland. Han var en kendt literat og fik udgivet adskillige artikler og bøger med historisk indhold, bl.a. "Historisk-topografiske Efterretninger om Kværndrup Sogn", der i 1881 blev trykt i "Samlinger til Fyens Historie og Topographie". Forfatterens forord lyder:

Nærværende Sognebeskrivelse er for en Stor Del udarbejdet paa Grundlag af det righoldige Materiale, som Provst J. A Lassen har samlet, og som han med stor Velvillie har tilladt mig at afbenytte. Han har benyttet de ældre Kirkebøger og gamle Papirer, som findes ved Kaldet, endel Dokumenter i Egeskovs Arkiv, Manuskripter i Universitetsbibliotheket og i privat Eje. De talrige Indskrifter i Kirken findes saagodtsom alle afskrevne i Provst Lassens Samlinger; dog har jeg selv omhyggelig sammenlignet mine Afskrifter med de endnu bevarede Monumenter. Vigtige Kilder til Herregaarden Egeskovs Historie ere T. A. Bechers Efterretninger om denne Gaard i hans Maanedsskrift Orion 3die Bind S. 321-428 og de meget betydelige Berigtigelser og Tillæg hertil, som findes i Dr. Biskop Engelstofts Afhandling om den gamle Adelsslægt Brochenhus i Historisk Tidsskrift 4 Rækkes 4de og 5te Bind. Desuden har jeg benyttet Gehejmearkivets Samlinger og andre Kilder, som hver paa sit Sted findes nævnte. Adskillige Bidrag ere mig velvillig meddelte af Dr. Biskop Engelstoft, Pastorerne Rørdam i Brendekilde og H. Petersen i Gudbjerg (forhen i Kværndrup), Kammerherre, Baron P. Bille-Brahe til Egeskov, Lærerne J. Fausing i Kværndrup og S. Jørgensen i Kistrup, samt Gaardejer R. Rasmussen Søkilde i Fleninge.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægstforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 251-284 samt 289-396.