Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HOLCKENHAVN" af M. Mackeprang og William Norvin, 1911

I 1911 udkom "Fyens historiske Herregaarde" med William Norvin og Eiler Nystrøm som udgivere med beskrivelse af Broholm Slot, Brahetrolleborg Slot og Holckenhavn Slot. 

Holckenhavn Slot er beskrevet af M. Mackeprang og William Norvin og indledes med udgivernes forord:

Med det foreliggende tredje Hefte afsluttes „Fyens historiske Herregaarde“. Foretagendet har til Trods for en rundelig videnskabelig Understøttelse og udstrakt Offervillighed fra de paagældende Gaardes Ejere ikke kunnet svare Regning, og Forlaget har derfor ikke ment at turde paatage sig det pekuniære Ansvar for en Fortsættelse. Udgiverne har paa sin Side ikke troet at burde slaa af paa Fordringerne om et solidt Udstyr eller komme Læseverdenen i Møde med let underholdende Hefter, der i en kort og knap Form forelagde Publikum almindelig kendte Træk og Begivenheder uden at bringe nyt af Betydning eller grundig gøre Rede for de forskellige Herregaardes Bygningsforhold og Ejere i Tidens Løb; thi derved vilde hele Foretagendets oprindelige Princip forrykkes. Trods Anerkendelse fra mange Sider er man derfor med tungt Hjerte skredet til Afslutningen af et Værk, til hvilket der baade fra Forlagets og Udgivernes Side var knyttet Forventninger, som desværre er bristet, og Udgiverne maa udtale en levende Beklagelse af, at den historisk interesserede Læsekreds i Virkeligheden er saa lille herhjemme.

Til den grevelige Hjelmstjerne-Roséncroneske Stiftelse retter vi en erkendtlig og ærbødig Tak for den Understøttelse, vi har oppebaaret til alle de tre udkomne Hefter, ligesom det er os en kær Pligt at meddele, at det righoldige Billedstof i det foreliggende Hefte af Velvilje for Foretagendet er bekostet af Hr. Lensbaron Chr. Holck.

                                         WILLIAM NORVIN.                            EILER NYSTRØM.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.