Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "BRAHE-TROLLEBORG" af Louis Bobé, 1909

I 1911 udkom "Fyens historiske Herregaarde" med William Norvin og Eiler Nystrøm som udgivere med beskrivelse af Broholm Slot, Brahetrolleborg Slot og Holckenhavn Slot. 

Brahetrolleborg Slot er i 1909 beskrevet af Louis Bobé og indledes med udgivernes forord:

Blandt Danmarks fornemste Minder om Liv og Færden i svundne Aarhundreder indtager de DANSKE HERREGAARDE en fremtrædende Plads. Hvorledes de sociale Forhold i Fremtiden end maatte forme sig, vil de gamle adelige Sædegaarde, der ligger spredt rundt i Landet Side om Side med Oldtidsminderne og de ærværdige Landsbykirker, ingensinde miste deres store kulturhistoriske Værdi. De giver os ikke blot Forstaaelse af Fortidens Bygningskunst og ydre Levevilkaar, men tillige et haandgribeligt Indtryk af det daglige Liv i de Kredse af Befolkningen, der den Gang efter Forholdenes hele Natur maatte bestemme Udviklingen, og hvis Optræden og Virken saa at sige faldt sammen med Fædrelandets Historie.

Det er derfor ganske naturligt, at den historiske Forskning allerede paa et tidligt Tidspunkt har taget Hovedgaardenes Historie gennem Tiderne op til Behandling, men til Trods herfor foreligger der ikke nu noget Skrift om dette Æmne, der kan siges at være tidssvarende eller blot udtømmende. „Prospecter af danske Herregaarde“ (med Beskrivelser af T. A. Becker og C. E. Secher), der udkom 1844—65, er nu — hvad Teksterne angaar — for store Deles Vedkommende forældet. Indholdet er tillige af højst ulige Værdi; medens der til Beskrivelser af enkelte Gaarde kun vilde være lidet at føje, er andre ganske ufyldestgørende. Endvidere foreligger i sidste Udgave af Traps „Danmark“ korte og instruktive Rids af de enkelte Herregaardes Historie, men disse Rids har af Hensyn til Værkets Omfang maattet gøres saa sammentrængte, at kun de allervigtigste Begivenheder har kunnet finde Plads inden for de givne Rammer. Det nyeste Arbejde, der behandler det herhenhørende Æmne, nemlig det af J. C. B. la Cour redigerede store Værk „Danske Gaarde“, der omfatter alle Gaarde indtil en vis Størrelse, har formentlig sin Berettigelse som landbrugs-statistisk Haandbog.

Udgiverne har derfor i Forening med det Milo’ske Forlag i Odense ment at ville tage den foreliggende Opgave op, foreløbig for Fyens Vedkommende — den Landsdel, der i Forhold til sin Udstrækning frembyder det største Antal historiske Herregaarde. Meningen er at udsende en Række Smaaskrifter, hvert omhandlende en enkelt Gaard, og det vil blive tilstræbt ikke blot at give en Række sagkyndigt udarbejdede historiske Monografier, men tillige saa vidt muligt at forelægge Indholdet i en Form, der er letlæselig og saa tiltrækkende, at man tør paaregne Interesse fra en større Læsekreds.

Billedstoffet i det foreliggende Hefte er af Velvilje for Foretagendet bekostet af Hr. Lensgreve C. E. Reventlow.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.