Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Efterretninger om FAABORG KJØBSTAD" ved S. Jørgensen, Skolelærer i Kistrup, 1877

Søren Jørgensen (1838-1903), var født i Ørbæk og virkede som lærer i Kistrup og bibliotekar på Hvedholm. Han var en meget flittig skribent og fik udgivet en del artikler og bøger med bl.a. historisk indhold. I 1877 udkom "Efterretninger om Faaborg Kjøbstad, uddragne af Byens og andre fyenske Archiver". Bogen, der kun er på 69 sider, indledes med følgende forord:

Af Forskjellige og i forskjellige let tilgængelige Bøger er der givet en Del Oplysninger om Forhold, Faaborg vedrørende. Disse Oplysninger kunne vi altsaa her undgaa at komme tilbage til, forsaavidt der ikke deri er forefundet betydeligere Fejltagelser.

Der skal derimod - saa godt som Kildernes store Fattigdom tillader det - paa følgende Blade gives en Skildring af Livet i Faaborg i ældre Tider og gjøres en Smule Rede for de game Borgerfamilier, der have levet og virket.

Men fattige, meget fattige ere disse Kilder. En Del Regnskaber, der skulde have været førte, ere aldrig blevne det. Naar en Thingbog er bleven fuldskreven, har man været saa overdreven økonomisk at rive alle de skrevne Blade ud og har indhæftet hvidt Papir i det gamle Pergamentsbind. - Naar det kom til Sammenstød mellem Magistrat og Borgerskab, og man efter lang Rettergang kom til Erkjendelse af, at et magert Forlig var bedre end end fed Proces, fejrede man - til Skade for vor Videlyst og ikke just til Gavn for sit Eftermæle - Freden derved, at man opbrændte alle Sagens Aktstykker. De hyppige Ildebrande have naturligvis ogsaa ryddet godt op i skrevne Sager.

At denne store Mangel paa skrevne Aktstykker fra Fortiden maa have aldeles overvejende Indflydelse paa Indholdet af disse Blade, her forelægges Læserne, er selvfølgeligt, men desuagtet eller maaske netop derfor haabes de at være ikke uden Interesse for Faaborgerne i Nu= og Fremtid.

Forfatteren afslutter disse Efterretninger med Tak til Stiftamtmand Kammerherre Helzen, Amtmand Grev Brochenhuus-Schack og Borgmester Aagaard for den Forekommenhed, hvormed de have lettet ham Benyttelsen af Archiverne.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.