Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HILLERSLEV og Ø.HÆSINGE SOGNE med ARRESKOV og GJELSKOV" af N. R. Søkilde m.fl., 1881

Niels Rasmussen Søkilde (1837-1905) blev født og døde på gården "Søkilde" i Fleninge i Brahetrolleborg sogn. Han drev fødegården og nævnes som foregangsmand indenfor landbrug og frugtavl. Han havde også overskud til et stort forfatterskab af bl.a. historiske bøger.

Søren Jørgensen (1838-1903), var født i Ørbæk og virkede som lærer i Kistrup og bibliotekar på Hvedholm. Han var en meget flittig skribent og fik udgivet en del artikler og bøger med bl.a. historisk indhold.

I årene op til 1881 arbejdede de to mangeårige venner sammen om at skrive "Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid". Bogens forord lyder:

Det ligger i Sagens Natur, at i en Sognebeskrivelse maa mange Sager komme for, hvori de, der bo langt fra Hovedstadens store Samlinger, næppe kunne komme til fuld Klarhed. Dette gjælder særlig den gamle Adels Personalhistoie. Derfor ville vi komme en mulig Kritik i Møde paa Halvvejen og tilstaa, at vi vide dette, og dertil indrømme, at vi have taget os den Sag forholdsvis let. Det er slet ikke den gamle Adels Historie med Slægt og Ahner og den endeløse Arvedeling, der har været vort Hovedæmne. Vi have i saa Henseende kun medtaget, hvad der tilbød sig uden al for vidtløftig og kostbar Søgen, og vi have dertil paa dette Omraade, navnlig til Gjelskovs ældre Historie, nydt en væsentlig Støtte og Vejledning af Hr. Assistent Thiset i Kjøbenhavn.

Derimod have vi saa meget grundigere benyttet, hvad der i Provinsarkiverne kunde oplyse Forholdene paa den Egn, vi her have for os. Det er særlig Landboforholdenes Udvikling, de mindre Herregaarde, de jordegne Gaarde, Svenskekrigen og dens Følger, Herredstinget og Ratterne, ligesom de mange Retstrætter om Sollerup og Kistrups haldøde Jorder, der især have fængslet vor Interesse. Hertil have vi ganske vist ogsaa benyttet Materialer i Hovedstadens Bibliotheker og Arkiver, navnlig Gehejmearkivet, Ministeriets= og Matrikulsarkivet samt de gamle Skjøde= og Pantebøger i Landsoverrettens Arkiv. Og vi have paa andre Maader modtaget Hjælp og Bistand især fra Dhr. Fr. Barod, Assistent Fr. Krarup og Kand. F. R. Friis. Men det er dog fornemmelig Provinsarkiverne her hjemme i Fyen, der have skjænket os de fyldigste Bidrag: Amtsarkivet i Svendborg, Bispearkivet i Odense, Salling Herrds, Muchadell og Brahetrolleborgs Birkers Retsarkiver, Salling Herreds Provstearkiv, Præstekaldets og Bylavets gamle Breve i Østerhæsinge og Sognenes Kirkebøger (de ældste begynde 1666). Fremdeles have vi haft den frieste Adgang til flere i historisk Henseende værdifulde Herregaardsarkiver, paa Arreskov, Brahetrolleborg, Holstenshus, Sandholt og Lykkesholm, og vi bringe vor ærbødige Tak for al den Forkommenhed, med hvilken samtlige Samlinger have været os overladte til Afbenyttelse.

At vi kunne ledsage Bogen med Illustrationer have vi Hs. Højvelbaarenhed Hr. Kammerherre Lehnsgreve Schaffalitzky de Muckadells Opofrelse at takke for, lige som i det hele den Velvillie, den grevelige Familie paa Arreskov har ydet vort Foretagende, er en meget væsentlig Aarsag til, at denne Bog kommer frem.

     Fleninge og Kistrup i November 1880.

        N. Rasmussen Søkilde       S. Jørgensen  

 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.