Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Kort beskrivelse over SØNDER BROBY SOGN i Fyhn". Samlet af Knud Pedersen Næraae, 1778

Gustav Ludvig Wad (1854-1929) blev født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten. Han var fra 1893 leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn og er kendt for et omfattende forfatterskab især inden for personalhistorie.

G. L. Wad blev på arkivet opmærksom på et håndskrift med titlen "Kort Beskrivelse over Sønder Broby Sogn i Fyhn", skrevet i 1778 af sognedegn Knud Pedersen Næraa. G. L. Wad bearbejdede håndskriftet og gengav det med sine kommentarer i "Fra Fyens Fortid", tredie bind, der udkom i 1921. Artiklen afsluttes med afskrift af nogle breve omhandlende sognet. Det ældste er fra 23. august 1513. G. L. Wads forord lyder:

Som omtalt i disse Samlingers 1ste Bind S. 239 f., gav den af Vedel Simonsen udsendt Piece om »Nytten og Nødvendigheden samt den hensigtsmæssigste Indretning af historiske Topographier« Stødet til, at en og anden Embedsmand, især i Præstestanden, tog sig for at udarbejde Beskrivelser af enkelte Herreder eller Sogne. Om dem af disse Topographier, der ere havnede i Landsarchivet, gjælder det i Almindelighed, at de Partier i dem, der skulle bygges paa Studie, ere de svageste, medens de paa Selvsyn og Selvoplevelser hvilende Partier i Regelen have Interesse i det mindste derved, at de Forhold, der skildres, i de siden forløbne Menneskealdre ere undergaaede gjennemgribende Forandringer.

En af de Præster, som Vedel Simonsens Opraab fristede til at forsøge sig som Topograph, var Hr. Jørgen Strøyberg, barnefødt 1766 i Sønder Broby, hvor han 1794 succederede sin Fader som Sognepræst og forblev til sin Død 1834. Men det blev kun ved Forsøget, uagtet han af Ved. Simonsen i Aarene 1829-31 forsynedes med en Del Materiale. Hans paabegyndte Manuscript tilligemed V. S.s Notitser blev efter hans Død af Salling Herreds Skifteret registreret mellem Boets andre Papirer og er derved med Skifteretsarchivalierne afleveret til Landsarchivet. Vare de blevne liggende i Præstegaarden, vilde de 1868 med Sognekaldsarchivet være blevet Luernes Bytte. Ulykken vilde dog ikke have været stor; mere beklageligt havde det været, om et lidet stift Octav-Haandskrift med Titel: Kort Beskrivelse over Sønder Brobye Sogn i Fyhn. Samlet af Knud Pedersens Næraa, Sogne-Degn for samme Meenighed. Anno 1778, som laa ved Strøybergs Forsøg og hvorpaa han byggede dette, ikke paa samme Maade var bleven reddet. Nedskrevet paa en Tid, der ligger et halvt Aarhundrede længere tilbage end de af Vedel Simonsen fremkaldte Topographier, har det nogen større Interesse; trods sin Kortfattethed indeholder det adskillige Efterretninger, som ellers vilde være tabte, og fortjener derfor vel at aftrykkes, ledsaget af de Tilføjelser og Berigtigelser, som Textens Magerhed eller Unøjagtighed giver Anledning til; enkelte Bemærkninger, der skyldes Strøybergs Optegnelser, ere her betegnede med hans Navn.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan dowbloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 1-58.