Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Efterretninger om RUDKIØBING KIØBSTÆD's nuværende Tilstand m.m." af Steffen Jørgensen, 1796

Steffen Jørgensen oplyser selv på titelsiden, at han er "Vice-Landsdommer i Fyen og Langeland, samt Byefoged i Rudkiøbing og Herredsfoged paa Langeland".

Han indleder sin bog: "Efterretninger om Rudkiøbing Kiøbstæds nuværende Tilstand med Hensyn til min Embedsforvaltnng sammesteds" med følgende forord:

Til Læseren!


Titlen og Indholden viser, hvortil jeg hensigter med disse Efterretninger.

Gierne havde jeg tilføjet en Undersøgelse om, hvorvidt Rudkiøbing Kiøbstæds nuværende Tilstand er bedre eller slettere end den har været i de fiernere Tider, men Byens Archiv, som, i saa Fald, skulde give den bedste Veiledning, gaaer ikke høiere op i Oldtiden, end til Slutningen af forrige Aarhundrede, og de Oplysninger, man har andetsteds fra herom, ere ufuldstændige.

Imidlertid har jeg dog anmærket de Mangler jeg har forefunden; hvor mange deraf har været til tilforn, eller ikke, vil Læseren selv let kunne slutte sig til.

Endeel Mangler ere i min Embedstid afhiulpne; Gid jeg kunde have afhiulpen dem alle!


        Rudkiøbing, den 30te Septbr. 1796. 

                                          Jørgensen. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen, der er trykt med gotisk skrift. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. På grund af bogens alder og uskarpe tryk er denne PDF-fil ikke søgbar.

Fra Det Kongelige Biblioteks hjemmeside er det muligt at downloade en søgbar PDF-fil via dette link.