Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RUDKØBING's Fortid i populær Skildring" af Ad. B. Gunnarsen, 1921

Adolph Bengt Gunnarsen (1861-1927) var født i Svendborg som søn af en tilskærer og døde i Rudkøbing. I 1890 ses han i Nakskov som typograf, og ved sin død er han benævnt forhenværende faktor. I 1921 skrev han "Rudkøbings Fortid i populær Skildring", der indeholder særkilte artikler om særlige begivenheder i købstadens og egnens fortid. Forfatterens forord lyder:

Nærværende lille Bog gør ikke Krav paa at være et historisk Standard-Værk. Ingen ved bedre end jeg, at den Aktivitet har sine store Mangler og at en kyndig Kritiker let vil kunne paavise disse.

Hensigten med den er kun i en Række populært skrevne Skitser og Billeder af Rudkøbings Fortid at give de af den nulevende Slægt, der interesserer sig for deres Bys Historie, et letfatteligt Indblik i Livet, som det artede sig paa Fædrenes Tid.

En del af Stoffet har jeg tidligere faaet trykt i et herværende Dagblad. Den Velvilje, hvormed mine Artikler den Gang blev modtaget, har givet mig Lyst og Mod til at gaa videre, samle, hvad jeg har kunnet finde, og sammenfatte det i nærv. Bog.

Stoffet har jeg for en stor Del samlet gennem Samtaler med nogle af Byens ældste Mænd. En stor Støtte har jeg haft i Byskriver Rasmussens Bog om Rudkøbing. Af dette dygtige og interessante Arbejde findes nu kun et Eksemplar i Langelands Museum foruden et Par enkelte Eksemplarer paa private Hænder. En ældre Bog om Rudkøbing, som Byfoged Jørgensen lod trykke i Slutningen af det 18. Aarhundrede, findes vistnok kun i Statens Biblioteker. Uden at fordriste mig til at sammenligne min Bog med disse betydelige Mænds Arbejde, mener jeg dog, at den for det store Publikum delvis kan erstatte Manglen af de nævnte Kildeskrifter.

 

     Rudkøbing i April 1921.

                                                 A. B. GUNNARSEN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.