Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Rig og fattig i RIBE : Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660" af Ole Degn, 1981

Ole Degn (1937-2017) var historiker, forfatter og dr. phil. Han fik udgivet adskillige bøger, herunder: "Rig og fattig i Ribe: Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660". Det var Ole Degns doktordisputats, som han indleder med:

Forord

 

Under arbejdet med et par kapitler om marked, torv og købmandsgård til Axel Steensbergs Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede (1969-71) faldt Ribe-købmanden Hans Friis’ regnskabsbøger fra første halvdel af 1600-årene i øjnene. Én gang bemærket, var det svært at slippe disse bøger. Forskningstid på Erhvervsarkivet i Århus og siden som kandidat- og seniorstipendiat ved Historisk Institut ved Aarhus Universitet muliggjorde et mere omfattende arbejde med det rige kildestof fra Ribe og gennemførelse af en mere dybtgående undersøgelse af de økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet i perioden mellem 1560 og 1660. I sommeren 1976 forelå manuskriptet i hovedsagen færdigt, og blot i begrænset omfang har jeg kunnet tage hensyn til resultater i bøger og afhandlinger, der er fremkommet efter denne tid.

Undervejs har jeg fået værdifuld støtte og inspiration af diskussioner med flere fagfæller, min vejleder i stipendietiden Troels Dahlerup og mine bedømmere i disputatsudvalget, Vagn Dybdahl, Hans Chr. Johansen og Erling Ladewig Petersen, ligesom jeg i nogle år havde glæde af at diskutere problemstillinger og materialeproblemer med historiestuderende ved Aarhus Universitet. Og på mange måder har jeg fået hjælp med henvisninger og materiale af Mogens Bencard og Bodil Busk Laursen, Povl Enemark, Hans Henrik Engqvist (tegningen s. 200), Erik Einar Holm (bygningstegninger), Hans Stiesdal (fotografiet s. 258), Ribe Borgmesterkontor, Stadsingeniørens kontor i Ribe (matrikelkort, bygningstegninger), Det kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Frederiksborgmuseet og Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg, Rigsarkivet og Erhvervsarkivet har været yderst hjælpsomme og langmodige ved udlån af arkivmateriale, hvis benyttelse har været mere end langvarig, og landsarkivet har været behjælplig ved tilvejebringelsen af illustrationer. På samme måde har Statsbiblioteket i Århus været hjælpsom ved fremskaffelse og lån af en vidtspredt litteratur.

Også Projekt Middelalderbyens rentegnede version af matrikelkortet over Ribe Købstads Bygrunde 1866 har jeg kunnet drage nytte af, idet projektet har stillet kortet til rådighed som grundlag for en række af de her tegnede kort.

Et par rejsebevillinger fra Statens humanistiske Forskningsråd har givet mig mulighed for at foretage arkivstudier i Holland (Amsterdam), Tyskland (bl.a. Gottorp, Hamborg, Lybeck, Stade, Oldenburg, Bremen, Gottingen og Marburg) og England (London).

Manuskriptet er renskrevet af Åse Pedersen, Henrik Vedel-Smith har læst korrektur på tekstbindet, og Sheila og Jørgen Peder Clausager har oversat resumeet til engelsk. En bevilling fra Statens humanistiske Forskningsråd har muliggjort udgivelsen af det vanskelige manuskript, og Landsdommer V. Gieses Legat har støttet illustreringen, således at samtidige stik og kort kan uddybe fremstillingen. Endelig har Jysk Selskab for Historie ved udgivelsen været effektivt ved udsendelsen af subskription og administrationen af produktionen.

For denne mangesidede hjælp og støtte under det langvarige og ofte besværlige arbejde takker jeg alle. Og min tak skal også gælde Inge og Jens, der over lange tidsrum har måttet undvære mand og far mere, end rimeligt er.

 

København 17/2 1981.                                                                                                         Ole Degn

Titlen er fordelt på to bind med i alt over 800 sider. For slægtsforskere med aner i Ribe i perioden 1560-1660 er det store værk guld værd. Det er spækket med oplysninger om borgmestre, rådmænd, købmænd, skatteydere, fæstere, ejendomsbesiddere, hekseforfølgere og skifter m.m.m.

Jeg vil rette en stor tak til forfatterens familie og Universitetsforlaget i Aarhus for tilladelse til at scanne og offentliggøre værket. Jeg har scannet de to bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Bind 1 med tekst

Bind 2 med tabeller, kilder, noter samt sag-, person- og stedregister