Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Statistisk-oeconomisk Beskrivelse over VAARBASSE og HEINSVIG SOGNE m.m." af P. N. Frost, 1819

Peter Nicolai Frost (1780-1845) blev født i Jetsmark i Vendsyssel som søn af en skolelærer. Han blev student som 17-årig, og som 22-årig tog han theologisk embedseksamen med udmærkelse. Han virkede først som lærer og tog som 25-årig filosofisk doktorgrad. Senere blev han kaldet som sognepræst for Vorbasse og Hejnsvig menigheder. En periode var han sognepræst i Ringkøbing og Rindum. Han blev også amtsprovst og sluttede gerningen som stiftsprovst og sognepræst ved Ribe Domkirke. Ved siden af præstegerningen var han en anset lokalhistoriker og fik udgivet et større antal bøger, herunder i 1819: "Statististisk-oeconomisk Beskrivelse over Vaarbasse og Heinsvig Sogne i Slaugs Herred, Ribe Amt".

Bogen indledes med denne "forerindring":                                                             

Vor Litteratur er ikke riig paa specielle Distriktsbeskrivelser. Dog gives enkelte især over bedre Egne. For Modsætningens Skyld torde det maaskee ikke være uinteressant at have en detailleret Beskrivelse over en af Jyllands skarpeste Hedegne. Man henregner med Rette hertil: Vaarbasse og Heinsvig Sogne. Det er kun meget Lidet, man i trykte Skrifter finder antegnet om denne vidtløftige Hedestrækning; thi ingen videlysten Riesende fristes til at besøge en saa ublid Jordplet. Og dog har ogsaa denne, med  alle dens Ubehageligheder, sine mærkelige Egenheder. Jeg har derfor smigret mig med det Haab: ikke at have foretaget et aldeles forgjæves Arbeide, ved at forfatte nærværende Beskrivelse. Materialerne hertil ere samlede under mit Ophold paa Stedet selv, som Sognepræst. Næsten ganske i samme Form som Beskrivelsen nu udkommer, blev den, for 2de Aar siden, med mit Navns Underskrift, tilstillet det Kongelige Landhusholdningsselskab, som, i Fortegnelsen over Belønninger og Agtelsestegn for 1817, hædrede samme med den Bedømmelse: at den indeholdt adskillige interessante Bemærkninger, over en lidet bekjendt Hedeegn i Jylland.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen, der er trykt med gotisk skrift. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og delvis søgbar PDF-fil, der kan downlodes via dette link.