Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Erindringer om GRINDSTED-GRENE SOGNE" af Otto Sommer, 1980

Carl Otto Frederik Sommer (1856-1914) var født i Slesvig som ældste søn af en ritmester. Han var 1886-93 sognepræst i Grindsted og Grene og fra 1893 og til sin død i Veflinge sogn på Nordfyn. Han er beskrevet på bogens side 7.

Bogen indledes med:

Teksten i det efterfølgende lille hefte består af to dele; et afsnit af pastor Otto Sommers erindringer og en beskrivelse af Grindsted-Grene sogne i hans præstetid. Pastor Sommer efterlod sig ved sin død i 1914 en række optegnelser om sit livs brogede hændelser. Disse erindringer opbevares hos en sønnesøn, kordegn Otto Vilh. Sommer, og en afskrift findes på Egnshistorisk Arkiv på Grindsted bibliotek.

Erindringerne er nedskrevet i 1907, hvor Sommer kun var 51 år, og hvor hans Grindsted-tid endnu stod levende for ham. Han har senere bearbejdet dem, formodentlig år 1913, og hans søn, Otto Ludvig Vilhelm Sommer, har redigeret optegnelserne med henblik på offentliggørelse. En sådan fandt dog ikke sted i sin helhed, hvorimod dele har været trykt i Flensborg avis 1907 og i Bogense avis 1919. I Vestkysten 1940 blev et udvalg optrykt, redigeret af sygehusinspektør H. C. Larsen. De afsnit som er medtaget i dette udvalg, er kun de dele som vedrører hans embedstid i Grindsted-Grene.

Anden del består af tre artikler, som pastor Sommer fik trykt i »Søndags-Bladet, Ugeblad for By og Land« i oktober/ november 1893. De tegner et levende billede af, hvordan Sommer har oplevet Grindsted-egnen og dens beboere, og i artiklerne genfindes hans store interesse for den udvikling, som hele Slaugs herred var inde i.

Borgmester A. Chr. Andersen, Grindsted, har leveret bidragene til afsnittet om Grindsted-Grene på pastor Sommers tid. Der er tilføjet en række oplysende noter, som vi skylder Julius Plagborg, Grindsted, megen tak for. De skulle hjælpe til bedre at kunne placere personer og begivenheder, der er omtalt i teksten.

I arbejdet har vi endvidere fået hjælp af kordegn O. V. Sommer, København, og overbibliotekar H. E. Eriksen, Grindsted.

En særlig tak bringes Grindsted sparekasse, der med sin støtte har gjort udgivelsen mulig.

Historisk Samfund for Ribe Amt.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.