Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bidrag til JERNVED SOGN's Historie" af Hans Duborg og P. Nygaard, 1921-30

Hans Henrik Duborg (1873-1936) kom til verden i Jernvedlund i Jernved sogn. Ved dødsfaldet er han nævnt som amtsrevisor og forhenværende gårdejer. Han har skrevet nogle få bøger og artikler om landbrug og lokalhistorie.

Peder Nygaard (1877-1938) kom til verden i Nørre Vejen i Rind sogn syd for Herning og blev i dåben kaldt Peter Jespersen. Ved dødsfaldet er han nævnt som tidligere førstelærer i Jernved. (Han var broder til Ludvig Sofus Jespersen, der også var førstelærer og skrev en lokalhistorisk bog om Starup sogn.)

I 1921 udkom "Bidrag til Jernved Sogns Historie Af flere Jernvedboere. Redigeret af P. NYGAARD. FØRSTE HALVBIND." Forord til dette halvbind:

For ca. 8 Aar siden blev der af en af Forfatterne slaaet til Lyd for, at der skulde nedsættes et Udvalg for Jernved Sogn til at samle og nedskrive de Begivenheder, der passerer i Aarets Løb, og som er værd at huskes. Tanken vandt stærk Tilslutning, og der nedsattes senere et Udvalg for Jernved Sogn.

Ved at sysle med Nutidens Historie var det kun naturligt, at Ønsket om at faa samlet saa meget som muligt af Fortidens Historie meldte sig.

Der blev snart taget fat herpaa. Det viste sig imidlertid, at det var vanskeligere end fra først af antaget, idet alle Sognets Embedsbøger brændte sammen med Præstegaarden 2. Juli 1870, men derved blev Interessen for at faa samlet saa meget som muligt desto større.

Af trykte Kilder er blandt andet benyttet: Dr. Jacob Helms: "Danske Tufsteinkirker", O. Nielsen: "Danske Samlinger", de af Rigsarkivet udgivne Bøger: "Kronens Skøder", "Kancelliets Brevbøger", Rørdam: "Danske Kirkelove", Kinch: "Ribe Bys Historie", Pontoppidan: "Danske Atlas", Trap: "Danmark", og Ulldal: "Danmarks middelalderlige Kirkeklokker".

De allerfleste Oplysninger er dog samlede i Arkiverne: Det kommunale Arkiv, Bispearkivet, Landsarivet i Viborg, Rigsarkivet i København, Matrikelkontorets Arkiv og Oldnordisk Museums Arkiv. Vi skylder Lederne af disse Institutioner vor bedste Tak for deres Imødekommenhed og Velvillie.

Tak til alle de Jernvedboere, som har givet os værdifulde Oplysninger eller paa anden Maade vist Arbejdet deres Interesse.

Oprindeligt var det kun Meningen, at det samelede Stof skulde nedskrives i en Protokol; men da der af flere udtaltes Ønske om at faa Stoffet trykt, besluttede vi at efterkomme Ønsket, saafremt der kunne tegnes et tilstrækkeligt Antal Subskribenter. Udgivelsen af Bogen vilde dog i disse dyre Tider have været umulig, hvis vi ikke fra flere Sider havde faaet Støtte. Vi bringer vor bedste Tak til den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse for en Gave paa 200 Kr. og til Jernved Sogneraad for 70 Kr. til Arkivstudier og endelig vor allerbedtse Tak til "Flensborg Avis" der af Interesse for Arbejdet har trykt Bogen overordentlig billig. Uden denne Støtte vilde det have været uoverkommeligt at have udgivet Bogen til en rimelig Pris.

Vi har kaldt Bogen: "Bidrag til Jernved Sogns Historie", vel vidende, at det kun er brudstykkeagtigt Arbejde,  men det er gjort af Interesse for og Kærlighed til Sagen, og vi beder derfor vore Læsere modtage dette Forsøg med Velvillie.

JERNVED, i Januar 1921.

 

                                             FORFATTERNE. 

 

I 1930 udkom "BIDRAG TIL JERNVED SOGNS HISTORIE AF HANS DUBORG OG P. NYGAARD  2. HALVBIND". Forord til dette halvbind:

Da første Halvbind af Jernved Sogns Historie udkom i 1921, var det Planen, at det, som Navnet antyder, skulde fortsættes i en afsluttende Del om Sognet i Almindelighed.

Dette Arbejde har været ret omfattende, og da det maatte blive Fritidssyssel at samle Stof til nærværende Bind, har det taget et længere Aaremaal, og dog er det givet, at et fortsat Samlerarbejde af historisk Stof, mundtlige Overleveringer og daglige Iagtagelser, vilde have givet et fyldigere Indtryk af Livet, som det har været levet i Sognets Landbohjem gennem de sidste 150 Aar. Men da mange af Sognets Beboere nu har ønsket det indsamlede Stof trykt og i stort Tal tegnet sig som Aftagere af Bogen, udgives den nu i det Haab, at lidt af vore Forfædres Liv og Færden maa være stedfæstet i de følgende Blade.

For økonomisk Støtte ved Udgivelsen af de to Bind bringer vi vor tak til den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, Spare- og Laanekassen for Ribe og Omegn og Sydjydsk Landmandsbank, Ribe. Ligeledes Ribe Amts historiske Samfund for Velvilje og gode Raad.

Endvidere takker vi Rigsarkivet, Oldnordisk Musæum og Matrikelkontoret i København, Landsarkivet i Viborg og Dommerkontoret i Ribe for god Vejledning ved Indsamling af Arkivoplysninger.

Foruden de i første Bind trykte Kilder er især benyttet Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs ældste Amtsbeskrivelser. Desuden J. P. Jørgensen: Landsognenes Forvaltning, Danske Samlinger 2. Række, Pontoppidan: "Danske Atlas", Kampen om Landboreformer 1773-91.

 

     Gredsted og Jernved, i Febr. 1930.

       HANS DUBORG.   P. NYGAARD.

Jeg har scannet bogens 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links: 

1. Halvbind 

2. Halvbind