Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ÆBELTOFT og Omegn (MOLS) nærmest til c. 1814" af L. J. Bøttiger, 1893

Louis Johannes Böttiger (1843-1925) var født i København som søn af en lærer og senere sognepræst og døde i Vester Skerninge. Böttiger var sognepræst i Vistoft på Mols og kom omkring århundredskiftet til menigheden i Vester Skerninge-Ulbølle. Han var forfatter til nogle få lokalhistoriske bøger og artikler, bl.a. "Æbeltoft og Omegn (Mols) nærmest til c. 1814". Forfatterens forord lyder:

Efterfølgende Skildringer have oprindeligt været trykte i »Ebeltoft Avis«, men udgives nu helt omformede, paa mange Punkter rettede og betydeligt udvidede. Alt, hvad jeg har samlet om Kjøbstaden Æbeltoft og den nærmeste Omegn (= Hassens), er medtaget, - derimod kun Størsteparten af det Stof, der vedrører den fjernere Egn (= det gamle Mols Herred). - Min første Plan var at standse ved vort Aarh.'s Begyndelse: men selv den paa Titelbladet anførte Tidsgrændse er ofte overskreden, navnlig i det Personalhistoriske. Som Følge af Udvidelsen baade nedad i Tiden og udad i Fylde burde flere (tildels) ubenyttede Kilder (Arkivalier og 19de Aarh.'s Kirkebøger) have været (nøjere) undersøgte, og andre (i Særdeleshed de ældre, nu saa langt bortfjernede Kirkebøger) have været gjennemsete paany: forskjellige Hensyn have afholdt mig derfra; men Meget, som nu er henstillet som Formodning, kunde derved have fundet Bekræftelse eller Benegtelse. - De fleste Læsere vil anke over, at Fremstillingen er for sammentrængt og derfor mindre letsæselig, og at for mange stedlige, økonomiske og personale Ubetydeligheder ere medtagne: den korte Form er valgt for Pladsens Skyld, og med Hensyn til Detaillerne er det mit Haab, at nogle kunne være kjærkomne for En og Anden af Egnens Folk, andre være brugbare for Genealoger. - Parantheser indeni Citater betegne i Almindelighed mine egne Indskud. - Af de Mange, jer er kommen i Taknemmelighedsgjæld til under Stoffets Indsamling, nævner jeg med særlig Paaskjønnelse af ydet Hjælp og Imødekommenhed: Gehejmekonferentsraad M. Rosenørn, Historiken Fredr. Barfod, Forretningsleder Sofus Elvius, Kand. Hedegaard-Pedersen og Studenterne G. Bang og J. C. Kall i Kjøbenhavn, Præsterne Vilhelm Bang og H. F. Fejlberg, Borgmester Lange, Drejer Sørensen og fortrinsvis Toldassistent B. Petersen i Æbeltoft, Overlærer Hoffmeyer og Fuldmægtig H. Ipsen i Aarhus, Amtmand Kmhr. Hoppe i Randers samt flere Ejendomsbesiddere og alle Præster og Lærere paa Mols, fornemmeligt Lærerne Kristensen i Draaby, Kristensen i Knebel og Sørensen i Tved. - Særligt takkes det jydske hist.-topogr. Selskabs Bestyrelse, uden hvis Støtte Bogen neppe var udkommen. - Ogsaa Æbeltoft Byraad skylder jeg Tak for pekuniær Understøttelse. -

Sluttelig udtagles Haabet om, at Skildringerne maa finde skaansomme Læsere, der vil bære over med formelle og reelle Mangler og Fejl! -

     Vistoft Præstegaard, i Maj 1893.

                                                  L. J. Bøttiger.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.