Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "NYSTED : 1409 - 7. December - 1909" af Carl Adam Hansen, 1909

Carl Wilhelm Adam Sigismund Hansen (1847-1927) blev født på herregården "Tybrind" på Vestfyn som søn af en læge. Han blev selv læge, nedsatte sig i Nysted og blev dr.med. i 1892. Ved siden af dette virke var han en aktiv foreningsmand, medlem af byrådet og interesseret i lokalhistorien. Han har skrevet flere artikler om dette emne, og i 1909 imødekom han opfordringen til at skrive: "Nysted 1409 - 7. December - 1909" i anledning af Nysteds 500-års jubilæum. Bogen indledes med dette forord:

Det var ikke uden store Betænkeligheder, at jeg gik ind paa at udarbejde dette lille Skrift i Anledning af Nysteds 500 Aars Jubilæum som Købstad. Det burde være skrevet af en Historiker af Faget.

Men dels var Tiden allerede saa fremrykket, at en indgaaende Ransagning af Arkiverne maatte anses for udelukket, dels spillede ogsaa Hensynet til de Udgifter, et større historisk Værk vilde kræve, en Rolle.

Det var endelig at vente, at Udbyttet ikke fuldt ud vilde svare til Anstrengelserne. Thi Nysted har alle Dage været en beskeden lille By, der ikke paa noget Tidspunkt er traadt i Forgrunden paa Historiens Skueplads. Dertil kommer, at antagelig en stor Mængde Arkivsager ere gaaede tabt i de mange Ildebrande, der have hjemsøgt Byen. Ogsaa af den Grund vilde Arkiverne maaske ikke kunne yde noget overvældende stort Bidrag til Oplysning om dens Historie og Udvikling.

Da Byraadet alligevel mente, at Nysted ikke helt burde undlade at benytte denne enestaaende Lejlighed til at minde om sin Tilværelse, og da jeg samstemmer med det ærede Byraad i denne Betragtning, har jeg ikke villet undslaa mig for at imødekomme den til mig rettede Opfordring.

Til det mig overdragne Hverv medbringer jeg dog nogle Betingelser og Forudsætninger. Jeg har i en Menneskealder levet her i Byen og har i 18 Aar været Medlem af Byraadet. Jeg har altsaa haft baade Lejlighed, Adgang og Forpligtelse til at sætte mig ind i mange Forhold, og jeg har i mange Aar syslet med det foreliggende Emne — om end ikke med Udgivelsen af et Skrift som nærværende for Øje. Jeg har forlængst gennemsøgt Byraadets og dets Forgænger, Borgerrepræsentationens Forhandlingsprotokoller saavel som Præsteembedets Arkiv. I sidstnævnte op­bevaredes indtil for nogle Aar siden et meget værdifuldt Haandskrift af Kordegn Hans Jacob Wejer, betitlet: „Copie af Nyested Kirckes forefundne Amindelses-Tegninger, Monumenter, Graf-Skrifter etc. etc. Med Appendix om Nyesteds Skoele. Nyested d. 19de Novbr. 1761“. Bogen blev laant ud og skal være havnet i en offentlig Samling (Nationalmusæet?). Der blev lovet en Afskrift; men flere Aar ere nu forløbne, uden at en saadan er modtaget. Heldigvis havde jeg taget et udførligt Uddrag.

Jeg har selvfølgelig tillige benyttet forskellige tilgængelige trykte Værker, saasom: Hans de Hofman: Samlinger af Publiqve og Private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve, som forefindes udi Danmark og Norge. Kbhvn. 1760.; Erich Pontoppidan: Den danske Atlas. Tome III. Kbhvn. 1767; Wedels Indenlandsrejse, 1806; Eiler Hagerup Tryde: Haandbog for Reisende i Kongeriget Danmark, 1823; Chr. B. Jensens Provinciallexicon, 1830; Immanuel Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Nykøb. F. 1851; P. Rhode: Samlinger til de danske Øer Laalands og Falsters Historie, udg. af J. J. F. Friis, Kbhvn. 1859; J. R. Friis: Historisk-topografiske Efterretninger om Musse Herred i Laaland. Kbhvn. 1872; Trap’s Danmark o. fl. a.

For nogle personalhistoriske Oplysninger skylder jeg Hr. Kantor Viggo Holm i Nykøbing F. min bedste Tak.

Jeg er mig vel bevidst, at min Fremstilling i mange Maader er mangelfuld, ufuldstændig og brudstykkeagtig, og at jeg derfor maa stille store Krav til ærede Læseres Overbærenhed.

                     Nysted i September 1909.

                                                                            Forfatteren.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades ved dette link.