Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "DET WÆRNSKE INSTITUT gennem hundrede Aar" af Vilhelm Balslev, 1913

Christian Vilhelm Julius Balslev (1860-1935) kom til verden i Ribe som søn af stiftsprovsten. Som 17-årig blev han student. 6 år senere blev han cand. theol. og var siden knyttet til københavnske skoler. I 1921 blev han direktør for Det Wærnske Institut.

I 1913 fik han udgivet: "Det Wærnske Institut gennem hundrede Aar", som indledes med: 

Den 5te Januar 1914 er et Aarhundrede forløbet, siden »Det Wærnske Opdragelses- og Undervisnings Institut for fattige Pigebørn af Borgerstanden«, eller kortere »Det Wærnske Institut« begyndte sin Virksomhed, oprettet ifølge testamentarisk Bestemmelse af den to Aar forud afdøde Geheimekonferensraadinde Martha Wærn, født Haslef. Stiftelsens Direktion har derfor ønsket, at der ved denne Lejlighed gives en kort Udsigt over Det Wærnske Instituts Virksomhed i dets første hundrede Aar, ledsaget af nogle Oplysninger om Stifterinden og hendes tidligere afdøde Ægtefælle og om de Mænd og Kvinder, som i den forløbne Tid har været knyttet til Institutet.

Et af de smukkeste Træk hos den Slægt, som levede henimod det 18de Aarhundredes Slutning, er uden Tvivl dens store Interesse for Ungdommens Opdragelse. Det er, som om Tiden havde faaet Øjet op for sin egen Overfladiskhed og Slægtens Forfald og derfor satte sit Haab til den kommende Generation, til »Efterslægten«, som skulde opdrages paa en sundere Maade end Fædrene og paa Grundlag af, hvad Menneskenaturen kræver. Tankerne fra Rousseaus »Émile« naar gennem Tyskland til Danmark og giver sig Udtryk i Forslag til Reformer af Undervisningsvæsenets forskellige Grene. Efter Regeringsforandringen 1784 nedsættes en Kommission for at forbedre den offentlige Undervisning. Kundskabstilegnelsen skulde gøres fornøjelig og naturlig, og der skulde lægges Vægt paa legemlig Uddannelse og Haandgerning. Den ny Skoleplan for København fra 1799 kræver, at Børnene skal oplæres i »saadan Kundskab, der er nødvendig og gavnlig for Mennesket og Borgeren i Almindelighed, og undervises i saadant Arbejde, hvorved de i Mangel af andet Næringsarbejde kunne tjene deres Underhold eller nyttigen beskæftiges i ledige Timer«. For Folkeskolens Vedkommende kom det endelige Resultat af Kommissionens Arbejde først i det følgende Aarhundrede i Skikkelse af Skoleloven af 1814. Ogsaa det private Initiativ var virksomt og gav sig bl. a. Udslag i Oprettelsen af Efterslægtsselskabets Skole, de to Borgerdydskoler og Det søsterlige Velgørenheds Selskabs Skole. Som en Frugt af de samme Tanker kan man ogsaa betragte Det Wærnske Institut.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downlodes via dette link.