Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Vejen gaar min Tro over VESTERBRO. Vandreveje paa det gamle Vesterbro" af K. Bokkenheuser, 1913

Knud Bokkenheuser (1869-1936) kom til verden i København som søn af en viceinspektør. Som 18-årig blev han student fra Efterslægtselskabets skole, hvor han senere blev lærer. Han er kendt for et omfattende forfatterskab med hovedemne de borgerlige og kulturelle forhold i København i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

I 1913 fik han udgvet: "Vejen gaar min Tro over Vesterbro : Vandreveje paa det gamle Vesterbro og Frederiksberg", som indledes med:

FORORD.

 

Skønt jeg synes, jeg igennem tidligere Arbejder under Fællesnavnet: »DE SVANDT, DE SVANDT —« har søgt at slaa fast, at det, jeg gerne vilde skrive, er Folkebøger, Spadsereture i svundne Tiders Bydele, og at jeg, naar jeg følger denne Idé og skal gøre mine Bøger læselige og overkommelige, maa lade disse Arbejder virke ved Eksemplets Magt, for at Folk kan gaa videre paa egen Haand, møder jeg dog stadig i Anmeldelser Anker over, at jeg ikke har været alle Steder.

Maa jeg ikke dertil endnu en Gang sige, at jeg har tænkt mig, der var Folk, som vilde prøve at spadsere paa min Maner og saa selv gaa videre efter deres egen Lyst. Jeg har f. Eks. ikke omtalt Vodroflund og en Del af den gamle Ladegaards Grunds videre Udvikling; — det er med velberaad Hu; jeg maa indskrænke mit Stof, hvis jeg ikke skal gøre mine Læsere trætte paa Vandringen.

Atter denne Gang maa jeg takke mine trofaste Hjælpere, Fuldmægtig Alfred Nielsen og min Fader for Hjælp med Korrekturen og Grosserer Carl C. Christensen, fordi han liberalt har stillet sit rige Billedstof til min Raadighed; men jeg maa hertil føje Tak til Direktørerne Dalgas, den kgl. Porcellænsfabrik, og Simonsen, Bing & Grøndahl, for al Imødekommenhed.

 

          7. Oktober 1913.

                                                                     Knud Bokkenheuser.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.