Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING 12. Marts 1912-1922" af E. Marquard, 1922

Hans Frederik Thorvald Emil Maequard (1873-1950) kom til verden i Emden, Tyskland som søn af en assistent i Store nordiske Telegrafselskab. Som cand. mag. blev han ansat i Ritzaus Bureau og samtidig tilknyttet Rigsarkivet. Her sluttede hans karriere som chef for 2. afdeling. Han fik udgivet en del kildeskrifter og i 1922 uden for hans sædvanlige arbejdsområde: "Arbejdernes Andels-Boligforening 12. Marts 1912-1922", som han indleder med:

FORORD

 

Dengang Ledelsen for Arbejdernes Andels-Boligforening overdrog mig det Hverv at skrive denne unge Forenings Historie, var jeg, skønt Opgaven var fristende, i mange Henseender ret betænkelig ved at paatage mig dette Arbejde, ikke mindst fordi et hurtigt Gennemsyn af Foreningens Arkiv bekræftede min Formodning om, at Foreningens Arkivalier paa mange Punkter, og især paa de for Foreningens Opstaaen og første Udvikling betydningsfuldeste, vilde svigte. Alle de utallige Forhandlinger, der dels gik forud for Foreningens Oprettelse, dels faldt indenfor dens første og vigtigste Udvikling, havde kun efterladt sig faa og knappe Spor. Ganske vist var der lige fra Foreningens Stiftelse ført en Forhandlingsprotokol, men denne var, som alle saadanne, meget kortfattet, og den i Forbindelse med de øvrige eksisterende Aktstykker fra Foreningens første Tid gav kun Skelettet til det, der skulde skrives. Og af den betydelige Mængde Avisartikler, der er skrevet om Foreningen, var der kun ganske faa, næsten ingen, fra den førte Tid, medens de øvrige væsentligt beskæftigede sig med Foreningens ydre Tilsyneladelse, ikke med dens indre Vækst og Udvikling.

Hvor det drejede sig om at gøre Rede for Boligbevægelsen i Udlandet, har jeg, som det vil ses af Bogens Tekst, til min Raadighed haft en Del trykte Arbejder om Boligforeninger i Udlandet, navnlig i Tyskland og Sverrig; Beretningen fra Boligkongressen i København i 1917 og Betænkningerne fra Boligkommissionerne af 1916 og 1918 har ligeledes givet mig mange for Arbejdet meget nyttige Oplysninger.

Men det, som jeg særlig ønskede at give, var en Redegørelse for det Sammenspil af forskellige Bevægelser i Tiden, der ligger til Grund for Andelsboligtankens Opstaaen og Udvikling her i Landet, og en Skildring af de Kræfter, der ved deres Samvirken paa det givne Tidspunkt gav denne Tanke Liv og skabte Arbejdernes Andels-Boligforening som et Udtryk for denne Tanke. Og herom gav de skrevne og trykte Kilder kun saare nødtørftige og ganske utilstrækkelige Oplysninger.

Under disse Omstændigheder var det et Held, at alle de manglende Oplysninger kunde skaffes ad mundtlig Vej ved Meddelelser fra nulevende, navnlig fra den Mand, der straks ved Foreningens Oprettelse blev dens Formand og endnu beklæder dette Tillidshverv, fordi han fremfor nogen anden har sat hele sin Kraft ind paa at føre denne Tanke ud i Livet og drive Foreningen frem til det, den nu er blevet. Denne Mand var Folketingsmand J. Chr. Jensen. Med stor Taalmodighed gav han mig i en Række ofte langvarige Møder en Oversigt over hele Foreningens Start og Udvikling, og paa Grundlag af hans indgaaende Meddelelser i Forbindelse med og under Jævnførelse af Foreningens Protokoller og andre Arkivalier samt de øvrige ovenfor nævnte Kilder er denne Beretning bleven til. Hvis det er lykkedes mig at naa det Maal, som jeg ved Overtagelsen af dette Hverv har sat mig: at give en udtømmende, rent saglig og korrekt Fremstilling af Foreningens Tilblivelse og Vækst paa Baggrund af dette Omraades sociale og økonomiske Strømninger i det forløbne Tiaar, skyldes det i første Række det intime Samarbejde med ham. Jeg bringer ham herfor min varmeste Tak.

For Afsnittene om Brugsforeningsbevægelsen og Brugsforeningen „Godthaab“ skylder jeg Formanden for De samvirkende Brugsforeninger i Danmark J. M. Johansen Tak.

De statistiske Tabeller og Tegninger og de tilhørende Oplysninger er udarbejdede af Sekretær i Statistisk Departement, Cand. polit. Svend Nielsen.

Billedstoffet er udarbejdet af Hoffotograf Elfelt.

Værket er udført i Dansk Andels Trykkeri.

 

København i Marts 1922.                                                                           E. Marquard

                                                                                                                    Cand. mag.

                                                                                                          Underarkivar i Rigsarkivet

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link